Skip to main content

              

Find inspiration hos tidligere puljemodtagere

Bliv inspireret af tidligere puljemodtagere

VIl du vide mere?

NAGMEH MAHMOUDI KASHANI
PULJERÅDGIVER:
FUNDAMENTAL RIGHTS INITIATIVE

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

LEV OG LAD LEVE

Projekt:  Retten til at være os  

Formål:
Lev og Lad Leve vil opnå en lovændring, der styrker minoriteters retssikkerhed ved anmeldelse af hadforbrydelser, starte en involveringsproces med at udvikle lokalpolitiske handleplaner mod had samt øge LGBTQ+ personers viden om deres rettigheder og styrke deres handlemod. 

Projektets vigtigste aktiviteter:
1. Nationalpolitisk indsats: Øget retssikkerhed for minoriteter 
2. Lokalpolitisk indsats: Lyttemøder for handleplaner mod had 
3. Community indsats: Styrke LGBTQ+-personers viden og handlemod 

Målgruppe:
LGBTQ+ personer og allierede i Danmark  

LÆS MERE


NOAH -
Friends of the Earth Denmark

Projekt:
Rødder & rettigheder: Fremme af de grundlæggende rettigheder for miljøgræsrødder og -aktivister

Formål:
1) styrke kendskabet til rettigheder og opbygge kapacitet til at handle blandt miljøgræsrødder og -aktivister
2) fortalerarbejde for målgruppernes grundlæggende rettigheder overfor beslutningstagere for at styrke miljøgræsrodsbevægelser og -aktivister og fremme deres rettigheder. 

Projetktets vigtigste aktiviteter:
Træning og rådgivning, research og rapport og fortalerarbejde 

Målgruppe:
Miljøgræsrødder og -aktivister samt beslutningstagere/politikere

LÆS MERE

Cybernauterne

Projekt:
Misinformation og ytringsfrihed på TikTok 

Formål:
Projektet har til formål at understøtte udviklingen af kapacitetsudvidende indhold på TikTok, hvor der med fokus på ytringsfrihed og kildekritik gennemgås dansksproget indhold på TikTok for at identificere og kortlægge indhold, som præsenterer fejlagtige eller misvisende argumenter eller andre former for konspiratorisk og ufunderet indhold.  

Projektets vigtigste aktiviteter:
1) Produktion af 1-2 TikTok videoer om ugen, der debunker misinformation og oplyser om kildekritik og medielæsning 
2) Indsamling af kommentarer og reaktioner til analyse af typiske former for konspirationsteorier, misinformation og fejllæsninger, der deles på dansksproget TikTok. 

Målgruppe:
Unge TikTok-brugere mellem  15 og 24 år

LÆS MERE 

Mino Danmark 

Projekt:
Hadfrit natteliv 

Formål:
Hadfrit Natteliv vil skabe en konsekvens for natklubber, der diskriminerer i nattelivet og være en platform for minoritetsetniske unge, som de kan kontakte, hvis de er blevet udsat for diskrimination i nattelivet. 

Projektets vigtigste aktiviteter:
Had-frit Natteliv projektet vil skabe et Nattelivskorps, der under dække af at være almindelige brugere af nattelivet, besøger natklubber og foretager stikprøveoperationer for at undersøge, om natklubber diskriminerer minoritetsetniske unge, der gerne vil ind på deres klubber. Samtidigt vil en podcastserie udforske de sociale og mentale konsekvenser af mødet med diskrimination i nattelivet. 

Målgruppe:
Den primære målgruppe for projektet er minoritetsetniske unge mellem 18-30 år. Disse unge vil med deres erfaringer med diskrimination i nattelivet, samt effekten heraf, indgå i projektet, som græsrodsaktivister, deltagere i podcasts samt være en del af i Nattelivskorpset. 

LÆS MERE

LGBT+ Danmark

Projekt:
Sammen om rettigheder for LGBT+ personer

Formål:
Lige nu ser vi en tendens til, at LGBT+ personers rettigheder er truet i Europa på grund af nationalkonservative strømninger og en opblomstring af en anti-kønsbevægelse. I Danmark opleves det fx som en kritisk stillingtagen til og modstand mod oplysning om køn og seksualitet til børn og unge, udvidelse af forældrerettigheder til LGBT+ forældre, anerkendelse af transkønnede og non-binære personers juridiske og sociale rettigheder. Derfor er der et stigende behov for at forsvare og styrke LGBT+ personers rettigheder på en lang række områder. Det vil vi gøre ved at øge den interne mobilisering i LGBT+ bevægelsen og inddrage LGBT+ Danmarks medlemmer og lokale LGBT+ grupper i det politiske arbejde.

Projektets vigtigste aktiviteter:
Derfor vil vi med projektet lave arrangementer og medlemsinddragende kampagnearbejde, der skal give LGBT+ personer mulighed for at komme til orde og aktivt engagere sig i LGBT+ Danmarks politiske arbejde, styrke LGBT+ Danmarks data og viden om manglende rettigheder for LGBT+ personer i Danmarks samt give anledning til at løfte principielle sager på både den politiske og juridiske arena på baggrund af dataindsamling, konkrete cases og medlemsmobilisering.

LÆS MERE

https://lgbt.dk/

Men Against Patriarchy

Projekt:
En Bog: Mænd arbejder mod patriarkatet 

Formål:
Målet er at udgive en bog på både engelsk og dansk om, hvordan og hvorfor man bør starte en antipatriarkalsk mandegruppe. Mænds (mentale) sundhed er i stigende grad et emne i den offentlige debat i Danmark, men det, der ofte mangler i disse samtaler om maskulinitet og patriarkatet, er et spørgsmål om ’forpligtende ansvarlighed’ (accountability). Mænd er de mest aktive i opretholdelsen og deltagelsen af patriarkatet og har dermed et ansvar for at være aktive i kampen for nedbryde det. Vi ønsker, at profeministiske mænd rent faktisk skal leve op til deres erklærede værdier. Med vores bog ønsker vi at dele nogle værktøjer, som vi mænd har udviklet og fundet nyttige i vores eget antipatriarkalske arbejde. 

LÆS MERE

Justitia

Projekt:
Den øgede overvågnings effekt på borgernes rettigheder og retssikkerhed

Formål:
Justitias projekt har til formål at undersøge udviklingen indenfor overvågning i Danmark og EU over de seneste 20 år. Projektet ønsker at beskrive og vurdere alle aktuelle overvågningstiltag og deres påvirkning af borgernes rettigheder. Desuden sigter det mod at initiere en offentlig debat om brugen af overvågning og dens indvirkning på privatliv og rettigheder.

Projektets vigtigste aktiviteter:
Projektet vil gennemføre en omfattende kortlægning af nationale og EU-retlige regler om overvågning. Det inkluderer også en analyse af EU-initiativer. Aktiviteterne omfatter desuden en samfundsjuridisk analyse, præsentation af resultater i offentlige rapporter, konkrete anbefalinger til lovgivningsændringer samt deltagelse i den offentlige debat. Projektet vil også arrangere en debat på EU-Folkemødet. 

Målgruppe:
Målgruppen omfatter danske politikere og beslutningstagere, politisk interesserede borgere, herunder NGO'er, advokater, og teknologibranchen, samt den brede befolkning, herunder medier og journalister. 

LÆS MERE

Kritik Digital

Projekt:
Unges digitale myndiggørelse   

Formål:
Den digitale verden er stadig et rettighedsmæssigt nyfundet land. Selv med GDPR og DSA mangler der endnu oplysning, rådgivning og yderligere problematisering af den uret, som europæiske borgere stadig udsættes for i den digitale verden. Teknisk kompleksitet og det grænseoverskridende element af digitalisering gør ofte, at unge borgere kan have svært ved at stå alene i en rettighedskrænkende situation i den digitale verden, og det ønsker vi at gøre noget ved.  

Formålet med projektet ”Unges digitale myndiggørelse” er at styrke den digitale myndighed for unge i Danmark ved at oplyse om rettigheder og handlemuligheder i den digitale verden og desuden problematisere de områder, hvor vi som unge borgere ikke endnu er beskyttet godt nok. Det ønsker vi at gøre ved at lave oplysningsarbejde, rådgivning og politikudvikling, så unge oplyses om den digitale verdens mekanismer og uretfærdighed, rådgives om deres rettigheder og handlemuligheder samt lærer at spotte rettighedskonflikter og herefter ’politisere’ dem og melde dem ud i den offentlige debat.  

Således vil projektet medvirke til, at flere unge bliver ”digitalt myndige”, og bidrage til at samfundsdebatten beriges af skarpt spottede digitale rettighedsudfordringer fra et ungt perspektiv. 

Projektets vigtigste aktiviteter:
1. Oplysnings- og debatarrangementer - talk eller filmvisning m. debat 
2. Digitale Selvhjælpscafeer 
3. Workshopmøder om politikudvikling om digitale rettigheder  

Målgruppe:
Unge voksne (ca. 20 - 35 år) og indsatsen vil foregå i hovedstadsområdet. 

LÆS MERE


Ulydig Retshjælp

Projekt:
Ulydig Retshjælp 

Om projektet:
Vores projekt fokuserer på, at mennesker kan demonstrere og erklære deres utilfredshed med specifikke problematikker i vores demokratiske samfund uden at opleve repression fra politiet. Vores retshjælp har til formål at hjælpe klima- og menneskerettighedsaktivister. Det er afgørende, at aktivister kender deres juridiske rettigheder.  Derfor informerer vi folk ved at holde både korte, specifikke oplæg, men også lange, dybdegående workshops. 

Vi har erfaring med, at politiet opfører sig anderledes, hvis de ved, at der er en ressourcestærk juridisk gruppe, der står bag aktivisterne. Derfor er vi ofte til stede ved demonstrationer for at kommunikere med politiet. Hvis aktivister bliver sigtet eller frihedsberøvet under demonstrationer, hjælper vi aktivisterne med at tage dem i retten.  

Politiets afgørelser holder ofte ikke i retten, og således er det med til at bevare retsstatsprincippet. På den måde sikrer vi også, at de aktivister, vi samarbejder med, har adgang til et kvalificeret juridisk forsvar, uanset deres økonomiske situation, køn og hudfarve og på den måde også sikre ligestilling.

LÆS MERE


Madar

Projekt:
Sit-in Migrantcirklen 

Formål:
Formålet med projektet er at nedbryde barrieren af tavshed og isolation ved at give andre migranter, flygtninge og asylansøgere pålidelige råd, et støttenetværk samt følelsen af at høre til, som de ofte mangler for at kunne integrere sig i et nyt samfund. Vores fællesskab fokuserer på de behov, som migranter og flygtninge, både med og uden opholdstilladelse, kan have.

Projektets vigtigste aktiviteter:

  • Fællesspisning - Madlavning og spisning sammen med vores brugere
  • Børnepasning - Letter noget af deres daglige stress hos marginaliserede familier
  • Kvindecirkel - Et tryggere rum, hvor kvinder kan mødes og støtte hinanden
  • Infomøder - Praktisk information til migranter og flygtninge
  • Danskundervisning - Med arabisktalende underviser
  • Kampagner - Informationskampagner om basale rettigheder for flygtninge og migranter.

Målgruppe:
Vores fællesskab er åben for alle migranter i Danmark, flygtninge, asylansøgere og andre personer med migrantbaggrund, med og uden opholdstilladelse eller statsborgerskab i Danmark eller et andet EU-land. 
 
Vores opfattelse er, at vellykket integration er en tovejsproces. Derfor vil vores flygtningefællesskab også være en platform for kulturmøder og åben dialog, hvor flygtninge, etniske danskere og EU-borgere kan mødes i et trygt rum og opnå meningsfuld indsigt i hinandens liv og kultur.

Another Life 

Projekt:
Kapacitetsopbygning og styrkelse af Another Lifes udvikling, forankring og effekt for kvinder og minoriserede personer i det danske musik- og kulturliv

Formål:
Projektets formål er at udbrede Another Lifes nationale position, udvikle vores metoder og vidensdeling samt at styrke vores platform og community. I projektperioden vil vi brede vores viden yderligere ud i Danmark, så flere aktører og organisationer kan tilgå viden om vigtigheden i at sikre lige adgang og ordentlige vilkår for kvinder og minoriserede personer særligt i musik- og kulturlivet, men også i samfundet generelt. Vi vil i projektperioden udvikle og implementere vores research-, analyse- og formidlingsmetoder med relevante partnere, så flere af kulturlivets aktører kan arbejde bredt og ambitiøst med repræsentation, diskrimination og mental sundhed. 

Vi vil bidrage til, at flere kvinder og minoriserede personer får en plads i musik- og kulturlivet under forbedrede vilkår ved bl.a. at facilitere fællesskab, læring og erfaringsudveksling samt ved at være en platform for musikere, kunstnere og kulturarbejdere.


Målgruppe:

Aktører i musik- og kulturlivet, der ønsker at forbedre og udvikle arbejdet med repræsentation, mental sundhed og lige adgang i deres virke. 

Musikere, kulturarbejdere og kunstnere i musik- og kulturlivet. 

LÆS MERE

Mellemfolkeligt Samvirke

Projekt:
I Danmark har jeg hjemme

Formål:
Kapacitetsopbygge unge uden dansk statsborgerskab og skabe et solidt fundament for deres engagement i debatten om den nuværende praksis for at opnå statsborgerskab i Danmark. Projektet arbejder med redskaber for at give målgruppen kompetencer til at tale deres sag, indledningsvist ved etablering af ungeplatform, hvor deltagerne gennem et særligt tilrettelagt læringsforløb vil klædes på til at skabe oplysning og indgå i dialog om sagen. Ungeplatformen vil herefter afvikle og deltage i en række fysiske og digitale aktiviteter, der giver de unge erfaring med at bruge deres stemme i deres sag. 

Projektets vigtigste aktiviteter:
National ungeplatform, Læringsforløb, Event på Folkemødet,
Event i forbindelse med Den Internationale Demokratidag

Målgruppe:
Målgruppen er unge mellem 18-30 år fra hele landet, der enten er født og/eller opvokset i Danmark, og som ikke har dansk statsborgerskab. Projektet fokuserer på målgruppen af dobbeltminoriteter, som i dette projekt betegnes som unge uden statsborgerskab med rødder i et ikke-EU-land, eller unge, der har arvet deres forældres asylstatus, selvom de er
født i Danmark. 

LÆS MERE

DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Projekt:
Stemmer ud af boksen

Formål:
Projektet, Stemmer ud af boksen, arbejder for at gøre demokratisk deltagelse mere tilgængeligt samt styrke den demokratiske selvtillid og handlekraft sammen med unge, der er flygtet til Danmark. Projektet udfordrer de klassiske og snævre forståelser af demokratisk engagement og nytænker, udvikler og skaber alternative demokratiske engagementsformer sammen med de unge gennem udvikling af kreative produkter som film, podcast, taler, billeder og digte.  

I den offentlige samtale, mediebilledet, kulturverden og i kunsten både i Danmark og i resten af Europa, ser vi en under- og misrepræsentation af unge med flugterfaringer. Mens unge med flugterfaringer sjældent kommer til orde i den offentlige samtale, snakker mange andre på vegne af dem eller om dem. Disse tendenser vil projektet modarbejde gennem alternative engagementsformer og metoder, der retter sig mod både civilsamfundet, de politiske beslutningsarenaer, mediebilledet og institutioner.

Projektets vigtigste aktiviteter:
Stemmer ud af boksen består af meningsdannerforløber Udtaler, hvor unge meningsdannere med noget på hjerte udvikler kreative værktøjer til at deltage i den offentlige debat. Dertil følger opkvalificerende alumni-dage for Udtalere, hvor de kreative produkter udvikles som indgår som del af flytbare udstillinger, som udstilles på kulturinstitutioner rundt omkring i landet.  

Målgruppe:
Projektets primære målgruppe er unge med flugterfaringer, de sekundære målgrupper er publikummer, deltagere til DFUNK's events eller besøgende på danske kulturinstitutioner. Disse tæller unge uden flugterfaringer eller en ældre målgruppe, som sjældent har mødt unge med flugterfaringer. 

LÆS MERE


SØG NU

Næste Deadline 24. marts 2024


Organisationerne bag initiativet

Fundamental Rights Initiative, der er et samarbejde mellem:

                

Fundamental Rights Initiative er medfinansieret af EU.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus