Skip to main content

              

Regeringer skal stoppe angreb på civilsamfundet under dække af coronakrisen

English below

Corona-krisen kalder på radikale indgreb, men i en lang række lande ses der eksempler på, at regeringer bruger undtagelsestilstanden som et påskud for at suspendere demokratiet. Det gælder især rettigheder, der er essentielle for et frit og stærkt civilsamfund; ytrings-, forsamlings- og foreningsfriheden. Mange af de indgreb, vi i øjeblikket ser, har ingen umiddelbar relation til krisen, og er i mange tilfælde vedtaget uden tidsbegrænsning. Blandt andet ser vi, at journalister fængsles, folk der kæmper for klima og oprindelige folks rettigheder slås ihjel og regeringer laver lovgivning der sætter en stopper for ytringsfriheden på sociale medier.

Hvis nok mennesker sætter fokus på de her overgreb kan overtrædelserne ikke gå uset hen under dække af krisen. Det danske civilsamfund og partnere overalt i verden forbereder sig på en kamp af nye dimensioner fordi civilsamfundets råderum er så hårdt ramt. Vi har brug for, at den danske befolkning spreder ordet og sikrer, at angrebene på civilsamfundet ikke glemmes. Globalt Fokus’ Civic Space arbejdsgruppe opfordrer den danske regering til at kræve at demokratiet beskyttes på trods af corona, samt at de påtaler det, når regeringer udnytter situationen til at slå ned på civilsamfundet. Danmark bør især bruge sin stemme i FN´s Menneskerettighedsråd og EU til at gøre en forskel.

I Honduras og Zimbabwe har regeringen suspenderet borgernes konstitutionelle ret til at ytre sig frit. Mange steder er corona-krisen også blevet brugt som anledning til indskrænkelser af pressefriheden. Det gælder for eksempel i Zambia, Myanmar, Venezuela og Sydafrika, hvor pressen begrænses under dække af en indsats imod spredningen af “fake news”. Medlemmer rapporterer også om, at flere journalister bliver arresteret og forsvinder i lande, herunder Tyrkiet og Kina, som følge af deres rapportering om corona-krisen. I Egypten bekæmper regeringen al kritik på sociale medier og lukker munden på menneskerettighedsforkæmpere og journalister der fokuserer på pandemien. Og i Cambodja går den nye undtagelsestilstand generelt langt udover sundhedsmæssige behov såsom at give regeringen lov til at læse alle borgeres emails og lytte til deres telefonsamtaler. 

Globalt Fokus’ 80 medlemsorganisationer modtager rapporteringer fra partnere overalt i verden om voldsomme og ofte voldelige nedslag på civilsamfundet. Menneskerettighedsforkæmpere og marginaliserede grupper er særligt udsatte. Det betyder, at dem vi samarbejder med globalt ikke kan få lov at fortsætte deres vigtige arbejde for en bedre verden. Det gælder for eksempel folk der arbejder for ligestilling, klimaet, oprindelige folks rettigheder, LGBTIQ+ rettigheder, flygtninges rettigheder osv. Hvis menneskerettighedsforkæmperne ikke får lov til at fortsætte deres arbejde er der ikke meget håb. Del derfor vores opslag, vær med og råb #BeskytCivilsamfundet.

Læs vores kronik i Berlingske her

Læs vores anbefalinger til udenrigsministeren og udviklingsministeren her

Hjælp med at sprede budskabet

Du kan hjælpe med at skabe opmærksomhed omkring overtrædelserne af fundamentale demokratiske rettigheder og være med til at råbe op. Du kan bl.a.:

  1. Dele vores kronik og vores anbefalinger til Regeringen.
  2. Bruge hashtagget #BeskytCivilsamfundet på ethvert socialt medie.
  3. Dele hashtagget på dit Facebook profilbillede ved at gå til denne side og søge efter #BeskytCivilsamfundet
  4. Dele kampagnens plakater! Download hele pakken med grafikker på både dansk og engelsk her.

EN: Governments must end attacks on civil society during the covid crisis

The covid crisis calls for radical interventions, but in many countries there are examples of governments using the state of emergency as a pretext to suspend democracy. This is especially true of rights that are essential for a free and strong civil society; freedoms of speech, assembly and association. Many of the interventions we are currently seeing have no immediate relation to the crisis, and in many cases have been adopted without a time limit. Among other things, we see that journalists are imprisoned, people fighting for the climate and indigenous peoples' rights are killed and governments are making legislation that puts an end to freedom of expression on social media. Share, participate and shout out about the attacks on civil society!

If enough people focus on these abuses, they cannot go unnoticed under the cover of the crisis. Danish civil society and partners all over the world are preparing for a battle of new dimensions because civic space is so badly affected by the covid crisis. We need governments to act and we must ensure that the attacks on civil society are not forgotten. 

In Honduras and Zimbabwe , the government has suspended citizens' constitutional right to speak freely. In many places, the covid crisis has also been used as a cause of restrictions on press freedom. This is the case, for example, in Zambia, Myanmar, Venezuela og South Africa, where the press is limited under the guise of a campaign against the spread of "fake news". Members also report that several journalists are being arrested and disappeared in countries including Turkey and China, as a result of their reporting on the covid crisis. In Egypt, the government is fighting all criticism on social media and silencing human rights defenders and journalists focusing on the pandemic. And in Cambodia, the new state of emergency generally goes far beyond health needs such as allowing the government to read every citizen's emails and listen to their phone calls.

Global Focus' 80 member organizations receive reports from partners around the world about violent and often violent attacks on civil society. Human rights defenders from marginalized groups are particularly vulnerable, which mean they are not allowed to continue their important work for a better world. This applies, for example, to people working for equality, the climate, indigenous peoples' rights, LGBTIQ + rights, refugee rights, etc. If human rights defenders are not allowed to continue their work, there is little hope. Therefore, share our posts, join us and shout out #ProtectCivilSociety.

Help spread the word

Some of the ways that you can help raise awareness about this issue are:

  1. Share our article in Berlingske (in Danish) and our recommendations for the Danish government (also in Danish).
  2. Use the hashtag #ProtectCivilSociety on every social media platform.
  3. Share the hashtag by going to Facebook and add the frame to your profile picture by searching for #ProtectCivilSociety.
  4. Share the posters of the campaign! Your can download this folder with all the materials in both Danish and in English to share wherever you want.

Følgende organisationer indgår i Civic Space-arbejdsgruppen bag kampagnen/The following organizations are a part of the Civic Space workgroup behind this campaign:

MS  Amnesty  IMS LOGO BLACK   IWGIA
 CARE  FKN hlogo rgb 01  CISU  Danmission
 DUF    LGBT DK  logo main oxfam
 PBF logo  red barnet  DMRU  VS
 WWF  ADRA  SEXogSAMFUND  AIDS
KVINDERAèDET logo DFH https://danner.dk/sites/default/files/danner_logo.png  Nyt Europa logo
  • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus