Skip to main content

              

Sådan kan Udenrigsministeriet hjælpe civilsamfundets kamp mod coronavirus

 

 

 Fredag d. 27. marts sendte Globalt Fokus følgende brev til Udenrigsministeriet:

 

Til Udenrigsministeriet

 

Globalt Fokus har i de sidste to uger rakt ud til vores medlemsorganisationer for at skabe ét samlet overblik over, hvordan udviklingsorganisationerne er påvirket af coronavirus/Covid-19 – både på kort og på langt sigt i ind- og i udlandet. På baggrund af 35 medlemsorganisationers besvarelser vil Globalt Fokus dele følgende bekymringer samt anbefalinger til, hvordan Udenrigsministeriet kan bidrage til at sikre, at det danske civilsamfund kommer igennem pandemien.

 

Det er værd at bemærke, at mange organisationer fortsat er ved at danne sig et overblik og at tiltag som konsekvens af Covid-19 først er ved at blive implementeret nu i mange partnerlande. Vi håber derfor at kunne fortsætte en god og løbende dialog med Udenrigsministeriet, som situationen udvikler sig.

Globalt Fokus' anbefalinger til tiltag, som kan støtte civilsamfundet

Civilsamfundet som partner i kampen mod Covid-19

Civilsamfundsorganisationerne har udtrykt et stort ønske om at bidrage til kampen mod Covid-19, hvorfor der er behov for en NGO-runde, som giver civilsamfundsorganisationer mulighed for at bidrage til kampen mod Covid-19. Organisationerne er særligt opmærksomme på den rolle, de kan spille i forhold til at støtte de mest udsatte grupper i kampen mod Covid-19, da det er målgrupper som de også til hverdag arbejder med. Desuden har civilsamfundet gode relationer til lokale partnere, som er en vigtig samarbejdspartner i den nationale håndtering af kriser.

 

Det er noteret, at mange organisationer allerede er i gang med at omlægge projekter for at kunne bidrage til kampen mod Covid-19, hvilket sker i overensstemmelse med retninger fra donorer. De organisationer, som har projekter, der omhandler sundhed, oplever et særlig stort pres i disse tider. Der er blandt andet eksempler på, at organisationer må trække på deres egen økonomiske reserve for at kunne købe nødvendige værnemidler for at tilpasse projekter.

 

Da sundhedssystemerne er underudviklede i mange af de lande vores medlemmer arbejde i, er de på ingen måde gearet til at afhjælpe situationen og undgå katastrofale følger, hvis ikke civilsamfundet træder til. Sat på spidsen kan man sige, at Covid-19 formegentlig ikke kan bekæmpes i de partnerlande, vores medlemsorganisationer arbejder i, hvis ikke der holdes en hånd under civilsamfundet, og organisationerne oplever en fleksibilitet fra donorer.

 

Globalt Fokus anbefaler på den baggrund, at:

 • Der afsættes midler i ny bevilling til en NGO-runde for civilsamfundets arbejde i kampen mod Covid-19. Her skal civilsamfundsorganisationer kunne byde ind med deres ekspertise i kampen mod Covid-19, på to særligt to områder: 1) Bidrage til løse behov direkte i forhold til at håndtere Covid-19. Det kan fx være igennem sundhedsprojekter, informationskampagner og værnemidler til partnere og udsatte grupper. 2) Bidrage til at løse behov i forhold til afledte effekter af krisen, såsom øget konflikt, stigmatisering, manglende økonomisk handlerum lokalt eller indskrænkelse af civilsamfundets råderum.
 • Der udarbejdes klare retningslinjer for omlægning af midler til COVID-19-indsatser fra projekter, som ikke kan løftes under pandemien, herunder særligt, hvordan organisationerne skal rapportere på denne omlægning af projekterne ved projektafslutning.

Civilsamfundets overlevelse i partnerlande

Der er behov for en særlig indsats for at sikre civilsamfundets overlevelse i partnerlande både under og efter pandemi-krisen. En særlig indsats for civilsamfundet i partnerlande bør både sikre beskyttelse af aktører imod Covid-19, sikre de lokale civilsamfundspartneres overlevelse under midlertidige suspendering af projekter og aktiviteter, samt sikre en styrket indsats for at modgå de politiske og rettighedskrænkende tiltag, som mange lande indfører som værn mod Covid-19, men som skal tilbagerulles efter pandemiens aftagning, da det er yderst skadelige for demokratier på længere sigt.

 

Globalt Fokus anbefaler på den baggrund, at:

 • Civilsamfundet indgår som en central aktør i Danmarks kamp mod Covid-19 i partnerlande i tæt dialog med det centrale Udenrigsministeriet og den danske ambassade i de pågældende lande.
 • Der udarbejdes retningslinjer, som imødegår behovet for at holde hånden under lokale partnere fx ved at afkoble drift fra aktiviteter, så partnere fortsat kan få løn og betale andre driftsomkostninger, selvom aktiviteter ikke gennemføres.
 • Udenrigsministeriet og civilsamfund styrker dialogen med partnerlande om civilsamfundets råderum i partnerlande med særligt henblik på at sikre, at rettighedskrænkende tiltag, der kan være oprettet som følger af Covid-19, bliver afviklet umiddelbart efter pandemien aftagning.

Støtte til det danske civilsamfund

Nogle af de største udfordringer det danske civilsamfund oplever, som følge af Covid-19, er, at deres projekter ikke kan implementeres som planlagt, hvilket også forventes at kunne have meget store negative økonomiske konsekvenser på både kort og langt sigt.

 

Mange organisationer arbejder gennem projekter og aktiviteter, som i denne tid ikke kan gennemføres på det planlagte niveau på grund af Covid-19 og myndighedernes restriktioner og anbefalinger, som følge heraf. Projektimplementeringen er i mange tilfælde suspenderet og betyder udsættelse og forsinkelse af aktiviteter og Covid-19 har derfor besværliggjort muligheden for at levere de forventede resultater til tiden.

 

De fleste organisationer er bekymret over den effekt Covid-19 kan få på deres økonomi. Den påvirkning, som Covid-19 har på resultatopnåelsen, som beskrevet ovenfor, indebærer en risiko for tilbagebetaling af projektmidler. Ligeledes giver den midlertidige suspendering af projekter og aktiviteter bekymringer i forhold til afløbsproblemer af midler, hvilket udgør en særlig risiko for organisationernes økonomien fremadrettet.

 

Derudover er der en stor risiko for ubalance mellem faste og løbende udgifter i organisationernes budgetter. Organisationer oplever, at lønudgifter, som ikke som normalt vil være dækket af overhead/administrationsbidrag og fakturering af konsulenttimer, nu må dækkes heraf. Dette kan i værste fald føre til personalenedskæring. Dette ligger i forlængelse af, at projektperioder er lettere at forlænge, men at dette udgør et problem for de ekstra lønomkostninger, der er i forbindelser hermed.

 

Der er derudover en generel bekymring for de fremtidige fundingmuligheder – og hvad det betyder for mulighed for at opfylde kravet om 5 % egenfinansiering fremadrettet. Bekymringerne gælder i forhold til fonde, hvor møder for bestyrelser og bevillingsudvalg er udskudt. Det gælder indsamling via call-centre og genbrugsforretninger, som er midlertidigt lukket.  Det gælder samarbejde med privatsektoren. Det gælder landsindsamling og andre donationer fra private.

 

Globalt Fokus anbefaler på den baggrund, at:

 • Den maksimalt tilladte grænse for at overføre ikke-anvendte midler fra 2020 til 2021 forøges.
 • Fleksibiliteten i forhold til overførsler mellem budgetlinjer bliver øget.
 • Resultatrammer for projekter, der er midlertidigt suspenderet grundet Covid-19, kan justeres eller tidsperioden forlænges. Dette bør ske med såkaldt ’no cost extenstion’.
 • Kravene til egenfinansiering ændres i den kommende tid med henblik på at støtte de danske organisationers overlevelse på kort sigt.
 • Dataindsamling for 2019 flere steder ikke kan gennemføres eller gennemføres tilstrækkeligt efter planen, hvorfor forventningerne til resultatrapportering 2019 bør tilpasses herefter efter aftale med den enkelte organisation.

Andre konsekvenser for de strategiske partnerorganisationer

De nuværende SPA-aftaler udløber med udgangen af 2021, men flere organisationer udtrykker, at konsekvenser af Covid-19, afhængige af hvor langstrakt pandemien og omfanget af de langsigtede konsekvenser bliver, kan udfordre denne proces.

 

Globalt Fokus anbefaler på den baggrund at:

 • Der hurtigst muligt opstartes en drøftelse mellem SPA-organisationerne, Globalt Fokus og Udenrigsministeriet om Covid-19’s påvirkning på afslutningen af de nuværende SPA’er og på den proces, som skal forberede samarbejdet efter 2021.

Særlig tiltag for de små danske civilsamfundsorganisationer

De små civilsamfundsorganisationer har ofte en meget høj grad af egenfinansiering fx gennem private donationer og genbrugsforretninger. Deres eksistensgrundlag er yderst presset i denne situation da deres indtægtsgrundlag er væk. Dette er yderst kritisk for både deres partnere i udviklingslandene og for det folkelige engagement i Danmark omkring udviklingsarbejdet.

 

Globalt Fokus anbefaler på den baggrund, at:

 • Udenrigsministeriet hurtigt afsætter nye midler, evt. gennem DERF, der kan støtte de små organisationer og deres partnere igennem pandemien.

 

Globalt Fokus håber, at Udenrigsministeriet vil tage overstående bekymringer og anbefalinger til efterretning. Flere af ovenstående anbefalinger kan rumme paradokser hvilket afspejler de forskellige organisationers situation. Nogle kan skrue op for aktiviteterne og har brug for ekstra midler, mens andre må sætte deres i bero og kan rammes af afløbsproblemer. Det er derfor vigtigt at UM ser på, så alsidige støtteindsatser som muligt. Globalt Fokus står selvfølgelig til rådighed for en fortsat løbende dialog om civilsamfundet udvikling og rolle i denne pandemi-krise.

 

De bedste hilsner,

Globalt Fokus

 • Oprettet den .

Tilmeld dig vores nyhedsbrev


Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.

Mød os

Rysensteensgade 3
København V, 1564
Danmark

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


© Globalt Fokus