Skip to main content

              

Breve til de nyvalgte danske Europaparlamentarikere

 

 

Globalt Fokus har sendt et brev til alle de nyvalgte danske Europa-Parlamentarikere. I brevet gør vi de nyvalgte parlamentarikere opmærksom på de muligheder, de har, for igennem EU’s eksterne arbejde at gøre en forskel i kampen for bæredygtig udvikling til gavn for verdens fattigste og mest mennesker. Særligt påpeger vi en række aktuelle processer, såsom arbejdet med at implementere FN’s verdensmål og de nuværende forhandlinger om EU’s næste langtidsbudget, hvor de nye parlamentarikere kan spille en aktiv og positiv rolle for at fremme EU’s humanitære arbejde og internationale udviklingssamarbejde. Du kan læse brevet herunder.

 

Kære MEP,

 

Tillykke med genvalget til Europa-Parlamentet.

 

I Globalt Fokus1 vil vi gerne benytte lejligheden til at sætte fokus på den mulighed, du som
Europaparlamentariker har, for at gøre en forskel i kampen for bæredygtig udvikling til gavn for verdens
fattigste mennesker.

 

EU og medlemslandene er verdens største bistandsdonor og en afgørende spiller i internationalt
humanitært- og udviklingssamarbejde, i kampen for at sikre menneskerettigheder og i arbejdet mod at
opnå FN’s verdensmål for hele klodens befolkning i 2030. Udviklingsbistanden er en unik kilde til at
finansiere dette arbejde. I disse år ser vi anslag mod, at udviklingsbistandens formål underlægges
indenrigs- og udenrigspolitiske prioriteringer. I Globalt Fokus mener vi, at det er helt centralt, at EU i sit
udviklingssamarbejde fastholder kerneprincippet om, at udviklingsbistand skal være rettighedsbaseret,
bekæmpe fattigdom og nå de mest udsatte.

 

Som repræsentant for Danmark i Europa-Parlamentet de kommende fem år, vil vi gøre opmærksom på
fire indsatser med afgørende betydning for udviklingsarbejdet, som vi håber, du vil arbejde for:

Verdensmålene

Opfyldelsen af de 17 mål for bæredygtig udvikling er afgørende for at imødekomme
en række udfordringer, herunder klimaforandringer, humanitære kriser, migration, politisk ustabilitet,
ekstrem ulighed, manglende ligestilling og fattigdom. Ved det nyligt overståede valg til Europa-
Parlamentet stod det klart, at flere og flere europæere er engagerede i EU og ønsker, at EU fremmer en
grøn og socialt retfærdig udvikling. Verdensmålene udstikker netop en retning for, hvordan vi globalt
sikrer en fair fordeling af jordens ressourcer og samtidig opnår grundlæggende rettigheder og
muligheder for hele verdens befolkning. Verdensmålene bør derfor være et grundlæggende og
tværgående princip i alle EU’s politikker – både internt i EU og i EU’s eksterne arbejde2. Her er det vigtigt,
at den netop vedtagne Strategiske Dagsorden 2019-2024 for Europa-Kommissionen eksplicit nævner
2030-agendaen som et fokusområde.

Udviklingsfinansiering

Ifølge estimater vil det koste 3-400 mia. USD at opnå FN’s verdensmål alene
for de fattigste lande3, og det er derfor afgørende, at EU også arbejder for finansieringen heraf. Den
såkaldte Addis Abeba Action Agenda fra 2015 udstikker kursen for, hvordan verdens lande skal arbejde
for tilstrækkelig finansiering til udvikling og humanitært arbejde. Et af punkterne fra Addis Abeba er
målet om, at verdens rige lande skal give 0,7% af deres BNI til udviklingsbistand – et mål, som EU trods
gentagne bekræftelser fortsat er langt fra at indfri4.

 

Agendaen fra Addis Abeba sætter også fokus på, hvordan fair skattebetaling er helt afgørende for at
finansiere bæredygtig udvikling. Hvert år mister regeringer omkring 500 mia. USD blot ved
multinationale virksomheders aggressive skatteplanlægning, og det er især udviklingslandene, der går
glip af disse indtægter5 – penge, der ellers kunne være brugt til at sikre offentlige ydelser såsom skoler,
hospitaler, infrastruktur og velfærd. Globalt Fokus håber derfor, at du vil arbejde for, at EU lever op til
sine egne målsætninger om at give 0,7% af BNI i udviklingsbistand og bekæmpe aggressiv
skatteplanlægning både indenfor EU og i resten af verden.

Forhandlingerne om EU’s næste langtidsbudget

Over det forgangne år har forhandlingerne om EU’s
næste langtidsbudget været i gang. I den eksterne del af EU’s kommende budget for 2021-2027
forhandles der om ét instrument for udviklingssamarbejdet, kaldet Neighbourhood, Development and
International Cooperation Instrument (NDICI)6. Europa-Kommissionens udspil til forordning på NDICI
indeholder en række bekymrende tiltag, navnlig at 10% af det samlede udviklingsbudget foreslås
dedikeret til migration. I Globalt Fokus mener vi, at denne tilgang instrumentaliserer bistanden mod at
varetage EU’s egne interesser fremfor kerneopgaven: at finansiere fattigdomsbekæmpelse og
bæredygtig udvikling i udviklingslande.

 

Det foregående Parlament kom i marts 2019 med en række anbefalinger til, hvordan NDICI kan
forbedres på en række punkter7. Europa-Parlamentet anbefalede blandt andet, at de 10% afsat til
migration bør være et maksimum; at der bør sættes flere midler af til inddragelse af civilsamfund og
arbejdes mere ambitiøst for menneskerettigheder, fred, interreligiøs dialog og demokrati, der er under
pres i store dele af verden; at ambitionerne på klimaområdet bør hæves; samt en forøgelse af, hvor
mange indsatser under NDICI, der skal leve op til de såkaldte DAC-kriterier for udviklingsbistand8. I
Globalt Fokus anbefaler vi, at det nye Parlament vil følge op på disse anbefalinger og fastholde dem i den
videre forhandlingsproces med Rådet og Kommissionen om EU’s syvårsbudget for udviklingsbistanden.

Politikkohærens for udvikling

Udvikling handler både om bistand, rettigheder og om alle de
politikker, der påvirker udviklingslandes muligheder for at løfte sig ud af fattigdom. Desværre sker det
alt for ofte, at mens EU på den ene side giver udviklingsbistand, så undergraver EU’s politikker på den
anden side udviklingslandenes muligheder for at løfte sig selv ud af fattigdom9. Politikkohærens for
udvikling er her et nøgleord, som EU ifølge Lissabontraktaten har forpligtet sig til at levere på10.
Hensynet til udviklingslandene bør tænkes ind i alle politikker, fra skatteaftaler og handelsaftaler til
energipolitik, fiskeriaftaler og landbrugsstøtte. I Globalt Fokus håber vi, at du som dansk medlem af
Europa-Parlamentet vil arbejde målrettet for at mindske EU-politikkernes negative indvirkning på
udviklingslandenes fremtidsmuligheder.

 

I Globalt Fokus vil vi gerne opfordre dig til at engagere dig i EU’s globale rolle og håber, du vil være med
til at kæmpe for en rettighedsbaseret og fattigdomsorienteret udviklings- og humanitær bistand. EU har
store muligheder for at gøre en forskel i verden og med dansk lederskab kan vi tage afgørende skridt for
at hjælpe verdens mest udsatte og opnå verdensmålene.

 

De danske civilsamfundsorganisationer ønsker et EU, der tager globalt ansvar. Globalt Fokus vil meget
gerne i dialog med dig om dette – ligesom vores medlemsorganisationer altid gerne bidrager med viden
på deres respektive ekspertområder.

 

 

Med venlig hilsen

 

Formand
Rasmus Stuhr Jakobsen

 

Sekretariatsleder
Peter Christiansen

  • Oprettet den .
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få nyheder om vores arbejde, aktiviteter og events direkte i indbakken.


© Globalt Fokus