En lukket fest?

-  

logo

En lukket fest?

Arbejdet for at indfri verdensmålene må ikke blive en lukket fest – men det er en fest, der forpligter. Globalt Fokus har netop afholdt møde om Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2019, og det var bestemt ingen lukket fest. Alle var også hjerteligt velkomne, da vi bød op til dans ved årets generalforsamling. Til gengæld risikerer vi, at Danmark udvikler sig til en lukket (og kedelig!) fest, hvis regeringen gennemfører opholdskrav for dagpengeret.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev november 2018

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsmedarbejder Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

EN INTENS COCKTAIL I BERLIN:
Take-aways fra ’Partners for Review’

 

1 konference. 3 dage. 150 eksperter fra over 50 lande. 33 sessioner. 4 timers idéudvikling og innovation. Det var en stærk og intens cocktail, som Partners for Review – et globalt partnerskab på tværs af sektorer, der sætter fokus på, hvordan politikere, forskellige involverede sektorer og ganske almindelige borgere kan drive bæredygtig udvikling fremad globalt – havde mixet sammen til os i starten af november i den nedlagte natklub, Café Moscau, ét af de tidligere arnesteder for cocktails i Berlin.

Hovedingrediensen for konferencen var 2030-dagsordenen og opnåelsen af Verdensmålene. I løbet af de tre dage blev cocktailglassene fyldt med diskussioner om den førte politik på globalt plan og i forskellige lande, fremdriften i den globale bæredygtige udvikling (eller mangel på samme) og koblingen til menneskerettighedsarbejdet verden over. Globalt Fokus var inviteret med for at diskutere NGO’ers rolle, give input fra det danske civilsamfund og undersøge de mulige arbejdsområder for danske NGO’er i kampen for en bæredygtig verden. 

Der var enighed om, at arbejdet for bæredygtig udvikling ikke må blive en lukket fest. Jo hurtigere landes regeringer anerkender dette, jo større og bedre bliver festen – og jo mildere tømmermænd vågner morgendagens kommende generationer op til. Arbejdet med at implementere FN's verdensmål og evaluere 2030-dagsordenens fremskridt skal gøres til en åben fest for alle, frem for en eksklusiv klub, hvor få nyder de eksklusive drinks på bekostning af andres slid, arbejde og velfærd.

Læs vores vigtigste take-aways fra konferencen her.

 
 

FOLKEMØDETS PULSERENDE HJERTE: Netværksmøde satte rammen for Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2019

 

”Verdensmålenes Plads skal være Folkemødets hjerte, hvorfra pulsen udgår til resten af Folkemødet – med inspiration til, hvordan man kan inkludere og debattere Verdensmålene i hvert eneste telt.” Sådan satte Mads Holm, direktør for Foreningen Folkemødet, gang i vores tre timer lange netværksmøde om Verdensmålenes Plads onsdag d. 28. November. 

Over 100 deltagere fra næsten lige så mange forskellige organisationer var mødt op for at høre mere om visionen for teltet og tage del i idéudveksling, undersøge samarbejdsmuligheder og være med til at tage de første skridt mod konceptualisering af arrangementer. Efter værtgruppens og Foreningen Folkemødets præsentation af visionen for Verdensmålenes Plads, var det tid til idéudveksling og udvikling af mulige event-koncepter i forskellige temagrupper, hvorefter de forskellige gruppers mest gangbare idéer blev pitchet i plenum. Her kom der masser af gode, konkrete forslag på bordet.

I Globalt Fokus glæder vi os til at følge udviklingen af de koncepter og arrangementer, som Verdensmålenes Plads vil danne rammen for d. 13.-16. juni, og som skal sørge for at løfte vor tids vigtigste samtale endnu højere end sidste år – og føre til konkrete handlinger for realisering af 2030-dagsordenen. Alle er velkomne til at indsende forslag til events til Rina Lauritzen Trautner på rlt@globaltfokus.dk. Har du spørgsmål eller kommentarer til vores arbejde med Verdensmålenes Plads, hører Rina også meget gerne fra dig. Globalt Fokus indsamler forslag til events frem til d. 24. januar.

Læs mere og bliv klogere på visionen for Verdensmålenes Plads her.

Find desuden Rinas 5 gode råd til at tænke verdensmålene ind i jeres Folkemøde-event her.

 
 

DEBATINDLÆG: Bæredygtighed er en trend, der ikke kan ignoreres – og som forpligter

 

Bæredygtighed er med FN's verdensmål og Parisaftalen i stigende grad kommet på den politiske dagsorden – men også i uventet høj grad på radaren for virksomheder, investorer, lokalinstitutioner og den enkelte borger. Det helt særlige ved Verdensmålene er, at sociale, økonomiske, miljø- og klimamæssige hensyn kobles uadskilleligt til hinanden. Naturligt fremhæver virksomheder især mulighederne for at skabe profit ved at investere i bæredygtig udvikling. Men for at opnå Verdensmålene må man altid have et blik for impact med sig – skaber man lokal og bæredygtig udvikling for mennesker? Og for miljø? Alle aktører må forholde sig til alle dimensioner af bæredygtighed i deres arbejde.

Den nye rapport Transformation is feasible viser, at hvis verdens lande fortsætter arbejdet mod bæredygtig udvikling med samme indsats som over de seneste årtier, vil vi blot nå 10 af de 17 Verdensmål. Og det vil ske på bekostning af planetens grænser for klima, vand, biodiversitet og land. Verdensmålene kan ikke baseres på en konventionel vækstpolitik, og derfor heller ikke blot anskues som en profitmulighed – investeringer og forretningsudvikling kan være et middel, men ikke målet i sig selv.

Vi må derfor spørge os selv, hvordan vi fremmer en global bæredygtig økonomi, der giver mulighed for, at alle kan leve anstændige liv fri for fattigdom samtidig med, at klodens grænser respekteres – det kræver en radikal, transformativ omstilling. Verdensmålene er en social kontrakt, som hele verden har underskrevet i fællesskab. De er en vision for bæredygtig udvikling, men der må kæmpes for, at de implementeres på det rette grundlag.

Sådan skriver vores afgåede formand Laust Leth Gregersen bl.a. i dette debatindlæg oprindeligt bragt i Jyllandsposten (følg link for at læse indlægget i sin helhed).


 
 

Årets generalforsamling satte retningen for fremtiden

Tirsdag d. 20. november afholdt Globalt Fokus sin årlige generalforsamling. Her gjorde vores afgående formand Laust Leth Gregersen status over et begivenhedsrigt år med højt tempo og masser af nye initiativer. Ligeledes blev der som altid gjort rede for foreningens økonomi, men hovedfokus var lagt på de strategiske diskussioner af Globalt Fokus' overordnede prioriteter, retning og pejlemærker, både nu og i fremtiden. Vi takker de fremmødte medlemmer for de gode diskussioner og de mange værdifulde inputs til vores fremadrettede arbejde, såvel som jeres ​opbakning.

Sidst men absolut ikke mindst blev der afholdt valg til Styregruppen, hvor 8 styregruppemedlemmer og 2 suppleanter skulle vælges. En liste over styregruppens medlemmer efter konstitueringen af den nye styregruppe kan findes her. Nyvalgt medlem af styregruppen Rasmus Stuhr Jakobsen (generalsekretær for Care Danmark) er midlertidigt konstitueret formand frem til næste styregruppemøde d. 5. december, hvor den permanente formand udpeges.

Dokumenter udsendt forud for generalforsamlingen kan findes her. Når referatet er skrevet og godkendt, vil du kunne finde det på vores hjemmeside.


 
 

STYRK JERES LEDERSKAB:
Globalt Fokus faciliterer ledernetværk

 

I 2018 har Globalt Fokus igangsat et civilsamfunds-lederprogram med henblik på at styrke ledelseslaget i vores medlemsorganistioner. Som civilsamfundsorganisationer har vi i de kommende år mulighed for at spille en interessant og central rolle i løsningen af de udfordringer, vi står med på nationalt såvel som globalt plan. Det stiller store krav til lederne i organisationerne at varetage denne rolle og skabe de betingelser og forandringer, der sikrer sektorens fortsatte og forhåbentlig stigende indflydelse. Derfor sætter Globalt Fokus ind på at styrke og støtte ledelse i medlemsorganisationerne.

Globalt Fokus har på denne baggrund iværksat et sæt af forskellige aktiviteter på lederområdet, bl.a. opstart af en række ledernetværk. Formålet er, at ledere i civilsamfundet kan mødes for at udveksle erfaringer og idéer. De dynamiske netværk udgøres af 3-5 ledere, og har fokus på aktionslæring, gensidig sparring, feedback-processer og strategisk styrkelse af den enkelte leder.

Vi opfordrer dig, der er leder eller mellemleder, til at benytte dig af denne oplagte mulighed for sparring og udvikling – og dig, der er medarbejder, til at prikke din leder på skulderen og gøre opmærksom på dette tilbud. Se invitationen til forløbet her. 

Kontakt Katrine Dietrich på kd@globaltfokus.dk for tilmelding og med eventuelle spørgsmål.

 
 

GLOBALT FOKUS TIL REGERINGEN: Jeres lovforslag om opholdskrav for dagpengeret er dybt bekymrende

Regeringen og Dansk Folkeparti har fremsat forslag til lov om at indføre opholdskrav for ret til dagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge. I Globalt Fokus er vi dybt bekymrede over lovforslaget, der vil have store negative konsekvenser for udviklings- og humanitært arbejde, hvis lovforslaget vedtages i dets nuværende form. Derfor har vi sendt dette brev til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, udenrigsminister Anders Samuelsen og udviklingsminister Ulla Tørnæs, hvor vi opfordrer Regeringen og Folketingets Partier til at genoverveje dette forslag.

Hvis loven indføres, vil medarbejdere i organisationer, der udsendes gennem internationale alliancer og hos lokale partnerorganisationer ude i verden stå markant mere usikkert i forhold til at tage arbejde i Danmark. Dette vil ikke blot have konsekvenser for NGO’ernes arbejde, men vil formentlig også betyde, at færre danskere ønsker at rejse ud og få afgørende indblik i og erfaring med udviklings- og humanitært arbejde. 

I Globalt Fokus mener vi, at dette vil være et skridt i den forkerte retning, og i modstrid med Regeringens øvrige prioriteter indenfor Danmarks internationale engagement for en bedre og mere sikker verden. Vi mener, at lovforslaget vil stille hele udviklingssektoren ringere i forhold til det danske velfærdssamfund, og at dette er en urimelig konsekvens for en branche, hvor medarbejdere sætter livet på spil i deres arbejde.

Læs mere om vores bekymringer her.

 
 

DATA SOM FUNDAMENTET FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING:
Strøtanker fra FN’s World Data Forum

Hvis verdenssamfundet skal lykkes med at implementere og indfri FN’s verdensmål, er det afgørende, at vi med nøjagtighed kan måle og veje vores fremskridt og ikke mindst mangel på samme. Politiske beslutninger træffes oftest på baggrund af viden og data, der belyser udfordringer, behov eller muligheder. Vedtagelsen af Verdensmålene fordrer politisk transformative handlinger, og herunder et behov for pålidelig statistik til at belyse udviklingen.

Globalt Fokus var i midten af oktober med til UN World Data Forum i Dubai for at blive klogere på, hvor langt vi er fra at have pålidelige data og statistik indenfor alle 17 verdensmål, og undersøge hvad danske NGO’er kan bidrage med i dataarbejdet. Læs vores refleksioner fra konferencen her.

 
 

VERDENSMÅL, VÆRDIKÆDER OG VIRKSOMHEDSANSVAR: Take-aways fra EESC-konference

I slutningen af oktober var Globalt Fokus med på forreste række, da det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ((ESC), et rådgivende organ for EU, inviterede til konference i Bruxelles for at diskutere Verdensmål, værdikæder og virksomhedsansvar. Under konferencen var der enighed om, at EU skal tage lederskab for 2030-dagsordenen og gøre det mere attraktivt for virksomheder at være frontløbere for ansvarlig adfærd. Samtidig var partnerskaber, multi-stakeholder platforme og civilsamfundets rolle som både vejleder og vagthund i fokus.

Læs vore vigtigste take-aways fra konferencen her.

 
 

SAVE THE DATE: Migration, Displacement & Education – Building Bridges, not Walls

Globalt Fokus' uddannelsesnetværk inviterer i samarbejde med UNESCO og UNHCR onsdag d. 12. december kl. 12.30-16.00 til lanceringen af årets Global Education Monitoring Report (GEM Report): 'Migration, Displacement & Education: Building Bridges, Not Walls'. Rapporten tager hvert år temperaturen på fremskridt i forhold til at nå Verdelsmål #4 om kvalitetsuddannelse til alle. Denne eftermiddag sætter vi bl.a. fokus på uddannelsesperspektiver på migration og fordrivning – både globalt og på dansk, nationalt niveau. Vi har inviteret eksperter med praktisk erfaring såvel som beslutningestagere inden for uddannelses- og udviklingsområdet, og viser klip fra den danske dokumenter "At Home in the World" om børn på flugt og den enorme betydning uddannelse spiller i deres liv. Sidst men ikke mindst præsenterer vi rapportens vigtigste konklusioner.

Læs mere og tilmeld dig her.

 
 

Kommende arrangementer:

--
www.globaltfokus.dk

              
--
Powered by AcyMailing