Civilsamfund på kryds og tværs – Om store forandringsprocesser, et vellykket rundbordsmøde om verdensmålene, muligheden for at få støtte fra Globalt Fokus, og meget mere

-  

logo

Civilsamfund på kryds
og tværs

– Om store forandringsprocesser, et vellykket rundbordsmøde om verdensmålene, muligheden for at få støtte fra Globalt Fokus, og meget mere. 

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Leder: Hjem til et dansk civilsamfund i transformation

Kære medlemmer og andre civilsamfundsinteresserede
 
Efter mange år i udlandet er det fantastisk at være tilbage i Danmark og fokusere på udfordringerne for det danske civilsamfund. Og udfordringer er der nok af. Civilsamfundet gennemgår i disse år, hvad jeg vil betegne som gennemgående organisatoriske og politiske transformationer.

Både nationalt og internationalt ser vi store ændringer i fundinglandskabet og ændrede vilkår i den fremtidige finansiering, samtidigt med en stigende repression og trussel mod civilsamfundets ret til at involvere sig i politiske spørgsmål. Desuden udfordrer forskellige aktører grundlæggende civilsamfundets traditionelle rolle – på den ene side virksomheder, der i stigende grad påtager sig et socialt ansvar, og på den anden side sociale bevægelser og digitale-kampagneorganisationer, der buldrer frem og stiller spørgsmålstegn ved det mere etablerede civilsamfunds legitimitet. I de kommende år vil vi utvivlsomt se mange forskydninger imellem forskellige sektorer og aktører. Det skal blive interessant at se, hvordan vi kan bygge bro mellem forskellige organisationsformer.
 
Der er således flere vigtige udfordringer i vente, og store forandringsprocesser fylder meget i den kommende tid. Dette stiller krav til fornyet lederskab og organisationsforståelse. Jeg tror på, at vores gamle organisationsparadigme er under kraftig forandring i disse år, og at vi vil se dramatiske nye måder at organisere og mobilisere mennesker på i fremtiden.
 
Jeg har som indledning til min nye rolle i Globalt Fokus startet en turné rundt for at besøge de mere end 80 organisationer, der er medlem af Global Fokus. Det er et fantastisk privilegium at komme rundt og lære og forstå de enkelte organisationers energi, udfordringer og særegne kompetencer. Det giver en god platform for, at vi i fællesskab kan kæmpe for et stærkt og aktivt civilsamfund.
 
Af Peter Christiansen, sekretariatsleder i Globalt Fokus.

Læs lederen i sin helhed her.

 
 

Rundbordsarrangement om verdensmålene:
Vi samlede på tværs og gav indspark til handlingsplanDen 27. februar afholdte Globalt Fokus sammen med fem medarrangører et rundbordsarrangement om Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Formålet med arrangementet var at undersøge, diskutere og erfaringsudveksle arbejdet med verdensmålene i Danmark som optakt til, at den danske regering i løbet af foråret kommer med et udkast til en handlingsplan for Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål.
 
Globalt Fokus og de andre medarrangører mente i den henseende, at det ville være helt essentielt og særdeles givende at samle en bred række af aktører fra det danske samfund og give dem muligheden for at komme med input til regeringens handlingsplan. Arrangementet samlede 140 deltagere fra alle sektorer i det danske samfund og beviste, at der i det danske samfund ligger enorme mængder af viden, engagement, konkrete tiltag og fremadrettede muligheder for samarbejde omkring 2030 dagsordenen. Den danske regering kan med fordel trække på de aktører, som allerede er løbet i forvejen, når det kommer til aktivt at bruge verdensmålene i deres arbejde – i byerne, i kommunerne, i erhvervssektoren, i civilsamfundet og i mange andre sektorer –  og gennem stærke partnerskaber bidrage til at sikre, at verdensmålene bliver fremtidens politiske ramme for arbejdet med alle former for bæredygtighed i og udenfor Danmark.
 
Læs mere om arrangementet her. 

 
 

Det er på tide at søge Puljen

Sidder du med en god idé til, hvordan din organisation kan styrke sin kapacitet i arbejdet med det Globale Syd? Så er det ved at være tid til at søge vores Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, der har ansøgningsfrist d. 10. april kl. 9.00. Du kan søge puljen om op til 400.000 kr. til at styrke jeres arbejde inden for mange forskellige temaer. Vores puljerådgiver Rina Rina Lauritzen Trautner er i fuld gang med at rådgive ansøgere om retningslinjer og læringsmetoder. Rina vil med glæde høre fra alle, der overvejer at søge puljen, og kan kontaktes på tlf.: 3121 2840 eller mail: rlt@globaltfokus.dk.

Husk at du kan gå ind på vores Puljebørs og slutte dig til et initiativ, som allerede er under forberedelse. Eksempelvis kan du lige nu blive en del af Danish Interagency Safety Network, der skal til at ansøge om en ny bevilling og gerne vil have flere gode civilsamfundsorganisationer med om bord. Netværkets hovedformål består i at skabe forståelse for sikkerhed, samt at få udviklet konkrete værktøjer, der kan bidrage til at styrke sikkerhedskulturen i en række danske CSO’er og kvaliteten af CSO’ernes indsats i flere udviklingslande.

Læs mere om Puljen her.

 
 

Status på nye modaliteter

Udenrigsministeriet fremlagde mandag den 6. februar deres oplæg til fremtidens samarbejde mellem danske civilsamfundsorganisationer og ministeriet – specifikt de nye strategiske partnerskabsaftaler, der skal afløse de nuværende rammeaftaler. I informationsnoten fra ministeriet lægges op til støtte under tre separate ’lots’ – én angående civilsamfundsudvikling, én angående humanitært arbejde og én angående arbejdsmarkedet og rammevilkår for privatsektoren i udviklingslande. På Udenrigsministeriets hjemmeside kan man både finde informationsnoten, en grundig Q&A, samt de små 20 høringssvar som blev fremsendt under høringsperioden. Globalt Fokus lavede selvfølgelig også et fælles høringssvar som kan findes her. Den opdaterede informationsnote, og derved invitationen til ansøgninger, ligger klar fredag den 3. marts, så hold øje med Udenrigsministeriet hjemmeside via ovenstående link.

 
 

Nyt Udviklingspolitisk Råd er udnævnt

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs har netop udnævnt et nyt Udviklingspolitisk Råd (UPR). Fra Globalt Fokus' indstillinger har hhv. Tania Dethlefsen (vicegeneralsekretær, Sex & Samfund) og Birgitte Qvist-Sørensen (generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp) fået en plads i nævnet. Tania er desuden udnævnt til næstformand for rådet. Samtidig har Gunvor Bjerglund Thomsen (international chef, DUF), der ligeledes sidder med i Globalt Fokus' Styregruppe, også fået en plads i nævnet.

Læs mere her.

Se medlemmerne af Rådet her.

 
 

Ny rapport om EU-delegationers samarbejde med civilsamfundsorganisationer

Hvordan ser et effektivt partnerskab mellem EU-delegationer og CSO’er ud? Hvilken betydning har EU-roadmaps for dialogen mellem EU og civilsamfundet på landeniveau? Passer EU-funding-modaliteterne og -instrumenterne til CSO’ernes behov, uanset deres rolle og størrelse?

Få svar og forskellige perspektiver på disse spørgsmål fra en bred vifte af CSO’er i CONCORD’s nye EU Delegations Report: ”Towards a more effective partnership with civil society”. EU-delegationer er officielle repræsentationer for EU overfor myndigheder og befolkninger i de lande, hvor de er til stede. CONCORD har i 10 år fulgt forholdet mellem EU-delegationerne og civilsamfundsorganisationer over hele verden ved at offentliggøre EU-delegationernes rapporter hvert 2 år. Globalt Fokus er som medlem i CONCORD en del af dette arbejde.

Ligesom tidligere versioner har årets rapport til formål at bidrage til at styrke engagement og dialog mellem EU’s delegationer og civilsamfundsorganisationer. Desuden er formålet at vurdere, ud fra et civilsamfundsperspektiv, hvordan EU's delegationer støtter et ’enabling environment’ for civilsamfundet på landeniveau og fremmer civilsamfundets inddragelse og deltagelse i blandt andet programmering af bistanden og i politiske beslutningsprocesser.

Læs mere her.

 
 

Besøg af EU-kommissær

Mandag i uge 9 havde vi, sammen med de danske ECHO-partnere, besøg af EU’s Kommissær for humanitær bistand og krisestyring, Christos Stylianides. Her var der blandt andet lejlighed til at drøfte ECHO’s politiske prioriteter for 2017 med de danske organisationer, der tilsammen modtager ca. 13% af ECHO’s midler til civilsamfundsorganisationer. Under sit ophold i København besøgte Kommissær Stylianides ud over de danske ECHO-partnere også blandt andre Beredskabsstyrelsen, Europabevægelsen samt Folketingets Europaudvalg, Udenrigsudvalg, Forsvarsudvalg og Det Udenrigspolitiske Nævn.

 
 

DIIS-seminar satte fokus på fremtidens udviklingssamarbejde

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) afholdte tirsdag i uge 8 et seminar om fremtidens udviklingssamarbejde. Seminaret så på OECD-landenes udviklingssamarbejde i den globalpolitiske kontekst, og der blev blandt andet diskuteret hvilke udfordringer og nye muligheder denne skaber for donorlandenes udviklingssamarbejde, prioriteringer og implementering. Seminarets foredragsholdere var foruden den nytiltrådte direktør for OECD Development Cooperation Directorate, Jorge Moreira da Silva, også forperson for Globalt Fokus, Laust Leth Gregersen. I sin præsentation fokuserede Laust på vores implementering af Verdensmålene og hvilken rolle civilsamfundet skal spille i denne proces. Seminaret blev filmet og kan findes her.

 
 

Byd velkommen til vores nye verdensmålsmedarbejder

Globalt Fokus' sekretariat er blevet beriget med Bjarke Blaabjerg Vestergaard som vores nye verdensmålsmedarbejder. Bjarke har siden september 2016 været ansat i Globalt Fokus – først som studentermedhjælper og sidenhen i et vikariat i stillingen som verdensmålsmedarbejder. Han kommer med en baggrund fra statskundskab, Århus Universitet, og har tidligere boet i Libanon, været ansat i Mellemfolkeligt Samvirke, og var desuden én af tovholderne bag det netop veloverståede rundbordsarrangement verdensmålene. Som verdensmålsmedarbejder vil Bjarke få ansvaret for Globalt Fokus’ arbejde med FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, både politisk, organisatorisk og ift. alliancer med partnere indenfor og udenfor det danske udviklingsmiljø. Vi ønsker ham hjerteligt velkommen!
 
 
 

Puljeinitiativ inviterer til seminar: Faith & Food

Sociale normer og praksisser ang. produktion og forbrug af mad er mange steder i verden påvirket af religiøse værdier. Netværket for Religion og Udvikling, der er finansieret af Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, inviterer derfor fredag d. 31. marts til et seminar, der har til formål at skabe opmærksomhed omkring behovet for at adressere skadelige praksisser såvel som at styrke positive forandringer ved at drøfte og forholde sig til sammenhængen mellem tro og mad. På seminaret præsenteres og drøftes eksempler på, hvorledes tros-baserede organisationer samt andre aktører inden for udvikling engagerer sig i tro og værdisystemer som et led i arbejdet for at indfri SDG 2 ”Slut sult”. Seminaret er et led i en arrangementsrække, der har til formål at adressere NGO’ers evne til analysere og navigere i forskellige kontekster, hvor religion spiller en vigtig rolle i udviklingsarbejdet.

Læs mere om seminaret og hvordan du tilmelder dig her.

 
 

Bliv en del af det Globale telt på Folkemødet 2017

Skal din organisation med på Folkemødet i år, kan I med fordel overveje at blive en del af det Globalt Telt. Hammershus Fairtrade tilbyder at stå for koordinering og afvikling af debatter, events, receptioner mv. Det Globale Telt har igen i 2017 den samme, gode placering i Folkemødets centrum på Strandvejen i Allinge.

Kontakt Morten Ledskov på info@hammershusfairtrade.dk for at høre nærmere.

 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing