Tilbage på pinden – Vi følger op på sommeren og spejder frem mod efteråret

-  

logo

Tilbage på pinden

– Vi følger op på sommeren og spejder frem mod efteråret

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev august 2016

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Ny lov om internationalt udviklingssamarbejde

Tirsdag kom regeringens forslag til en ny lov om internationalt udviklingssamarbejde. Den eksisterende lov blev vedtaget med støtte fra alle Folketingetspartier for kun 4 år siden. Meget er imidlertid sket siden, ikke mindst vedtagelsen af de nye verdensmål. Disse bliver nu skrevet ind i loven.

Desværre bruger ministeren lejligheden til at ændre på sammensætningen af Udviklingspolitisk Råd. Hidtil har forskellige institutioner og organisationer, herunder Globalt Fokus, indstillet kandidater til Rådet, hvorfra ministeren så har valgt medlemmerne. Det risikerer nu at blive ændret, da der med den nye lov lægges op til at ministeren selv udpeger medlemmerne ud fra en høring. Dermed risikerer ministeren, og fremtidige regeringer, kun at høre fra folk, de er enige med, i stedet for at få de brede input, som Rådet hidtil har kunnet give i sin eksisterende form.

Læs mere her.

 
 

Høring om ny udviklingspolitisk strategi

 

Henover sommeren har Globalt Fokus og mange af vores medlemmer indgivet høringssvar til den nye udviklingspolitiske strategi, der blev præsenteret på Folkemødet tilbage i juni. Udkastet fra ministeriet indeholdt mange gode elementer, men der er absolut plads til forbedring. Særligt mener vi i Globalt Fokus, at den fattigdomsorienterede og rettighedsbaserede danske bistand skal stå klarere og stærkere. Det håber vi nu på, at ministeren vil ændre inden aftalen om strategien falder på plads i løbet af efteråret.

Læs Globalt Fokus' samt vores medlemmers høringssvar her.

Se alle indsendte høringssvar her.

 
 

Nervøsitet før finanslovsudspil

På tirsdag d. 30. august kommer regeringens udspil til finansloven for 2017. Efter de voldsomme nedskæringer på udviklingsbistanden  i 2016 finansloven, håber vi og regner med, at regeringen ikke tager flere penge fra verdens fattigste.

Globalt Fokus og vores medlemmer vil insistere på, at man ikke forsvarligt kan finde flere penge fra en allerede udhulet bistand, hvor Danmark endda er største modtager. Derimod opfordrer vi regeringen til at finde penge til modtagelse af asylansøgere i Danmark fra andre steder end fra støtten til verdens mest udsatte, fattige og forarmede mennesker.

Følg Globalt Fokus arbejde med den kommende finanslov for 2017 her.

 
 

Vi sætter fokus på den organisatoriske kapacitet til at arbejde med verdensmålene

I Globalt Fokus sætter vi fra efteråret og fremadrettet øget fokus på at styrke vores medlemmers organisatoriske kapacitet til at arbejde med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.
Vi vil arbejde med at udbrede kendskabet til verdensmålene blandt vores medlemmer, ligesom vi vil støtte organisationerne til – på ledelsesplan – at tage stilling til, hvordan og på hvilket niveau de ønsker at arbejde med verdensmålene, samt ved at udvikle materialer og arrangementer, der bidrager konkret med forslag og veje til, hvordan organisationerne kan arbejde med og bidrage til verdensmålene.
 
Indledningsvist bliver der udarbejdet et idékatalog, der rummer viden om verdensmålene samt idéer til, hvordan medlemmerne konkret – strategisk såvel som praktisk –  kan styrke arbejdet med deres implementering. Idékataloget vil sætte fokus på, hvordan organisationerne udvikler forskellige kategorier af handlemuligheder, samt afdække ’cases’ blandt civilsamfundsorganisationer – enten i form af konkrete handlinger eller strategiske planer – i forhold til arbejdet med verdensmålene i Danmark såvel som udlandet. Med dette forløb og input fra vores medlemmer håber vi på at få yderligere indsigt såvel som ideer til, hvordan vi kan styrke og udvikle organisatorisk praksis på dette område.

Hold øje med vores hjemmeside og kalender for nærmere information om forløbet.

 
 

Rapport fra Globalt Fokus: Stadig problemer med Kommissionens konsekvensvurderinger

Globalt Fokus (tidligere Concord Danmark) har siden 2009 lavet en årlig vurdering af Kommissionens konkvensvurderinger. Igen i år viser tallene ikke fremgang. Det er for dårligt og kræver handling fra Kommissionens side!

I udarbejdelsen af ny lovgivning har Kommissionen en forpligtelse til at vurdere konsekvenserne for verdens fattige. Meget EU lovgivning - både indenrigs, såsom landbrug eller skat, og udenrigs, såsom handels- og fiskeriaftaler - har store konsekvenser for resten af verden, særligt de fattigste lande. Derfor skal EU naturligvis vurdere, hvordan konsekvenserne rammer, og hvordan man bedst kan forhindre eller udbedre de eventuelle skader.

Desværre viser undersøgelsen igen i år, at Kommissionen ikke har ændret praksis og derfor er kun 25% af de relevante lovgivningsprocesser blevet undersøgt tilstrækkeligt. Kommissionen er, bl.a. på baggrund af Globalt Fokus undersøgelser fra de foregående år, igang med at ændre praksis. Vi håber derfor at se markant bedre tal næste år.

Læs rapporten her.

 
 

Nye projekter på Puljebørsen – skal du med om bord?

Går du og din organisation med planer om at deltage i et kapacitetsudviklingsforløb? Hvis ja, så tag et kig på vores Puljebørs. Puljebørsen er en ”opslagstavle” for ideer til kapacitetsudviklingsinitiativer. Her kan organisationer, der er ved at udtænke og formulere et kommende initiativ, dele deres tanker og planer, og også invitere andre interesserede organisationer til at deltage i processen.

Lige nu inviterer Danish Forestry Extension andre grønne CSOer til et forløb om partnerskab med private virksomheder: Hvordan indgår man som mindre og grøn organisation et partnerskab med private virksomheder? Danske Studerendes Fællesråd, Operation Dagsværk og MS inviterer til et forløb, der skal sætte fokus på kapacitetsudvikling af frivillige, der arbejder med internationale projekter. En tredje idé sætter fokus på innovation. Hvad er innovation for CSOer – og hvordan kan vi fremme innovation i samspil med vores partnere?

Find Puljebørsen og læs mere om de forskellige initiativer her.

 
 

Topmøde satte fokus på implementering af Verdensmålene

      

Den 11-20. juli samledes det internationale samfund i New York under parolen ”Leave No One Behind” til det første High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) siden vedtagelsen af verdensmålene. HLPF er udvalgt som den centrale platform for follow-up og review af 2030-agendaen, hvor landene vil mødes hvert år og gøre status.
 
Forinden afholdelsen havde 22 lande, herunder Norge, Finand og Tyskland, meldt sig frivilligt til at gennemføre et review af pågældende lands planer for implementering af verdensmålene, som bidrog med erfaringsudveksling og inspiration under forummet. Mødet var det første af sin slags og bar derfor præg af en eksperimenterende tilgang til format for og indhold af landepræsentationerne. Overordnet set havde de fleste lande fokus på samme aspekter af implementeringen: implementeringsplan, institutionelt set-up, stakeholder-deltagelse, partnerskab, data, accountability og finansiering. I de tilfælde hvor civilsamfundet havde mulighed for at kommentere på implementeringsplanerne, gav det et klarere indtryk af, præcist hvor langt landene var kommet; hvilke tiltag, der reelt var nye; og i hvilken grad civilsamfundet var blevet inddraget i udarbejdelsen af implementeringsplanerne. Landenes reviews kan findes her.
 
Som afslutning på forummet blev en Ministeriel Deklaration for HLPF 2016 vedtaget med henblik på at inspirere landene til hurtig implementering af verdensmålene, og umiddelbart efter forummet blev resolutionen om follow-up og review på det globale niveau vedtaget, herunder format og fokus for HLPF fora fremadrettet.
 
Globalt Fokus deltog på HLPF med henblik på at hjemtage viden omkring implementeringen af målene, der kan informere vores inputs til den danske handlingsplan for samme, som regeringen forventer at lancere i slutningen af året.

 
 

Få jeres besyv med: Hvordan kan vi bedst styrke jeres engagement med EUs delegationer?

Hvordan vurderer du og din organisation kvaliteten af forholdet mellem CSO’er og EU’s delegationer? Findes der bedre måder at promovere CSO’ers deltagelse i udviklingsprogrammer, politiske dialoger og beslutningsprocesser på landeniveau? Giv jeres mening til kende!
 
CONCORD Europe har udsendt et vigtigt spørgeskema, med det formål at styrke udviklingsorganisationers fælles fortalervirksomhed i regi af Concord Europe ift. EU og EU's delegationer. Vi opfordrer på det kraftigste alle vores medlemmer til at udfylde spørgeskemaet inden deadline d. 10. september, samt til at dele spørgeskemaet med jeres partnere og øvrige netværk. Det er vigtigt at få besvarelser fra forskellige organisationer, samt at få et stort antal besvarelser. Vi skal gerne have et så bredt og fuldstændigt grundlag som mulig, og jo flere besvarelser, jo større indflydelse!

Gå til spørgeskemaet her og nu. Det tager ikke mange minutter.

 
 

Puljeinitiativ inviterer til afmystificerende seminar

Institut for Menneskerettigheder og Sex & Samfund inviterer tirsdag d. 30. august til seminaret ”Demystifying UN mechanisms to advance Human Rights – In the contested field of Sexual and Reproductive Health and Rights”, der har til formål at afmystificere de forskellige FN-mekanismer, der gør civilsamfund, stater, individer og den private sektor i stand til at stille regeringer til ansvar på menneskerettighedsområdet.

Seminaret udspringer af et samarbejde mellem Institut for Menneskerettigheder og Sex & Samfund, der er støttet af Globalt Fokus’ Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer. Formålet med initiativet er at udvikle anvendelsen af AAAQ-redskaber – monitorering i henhold til standarder for Availability, Accessibility, Acceptability and Quality – inden for arbejdet med seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder. Læs mere om puljeinitiativet her.

Arrangementet er gratis, åbent for alle, og vil foregå på engelsk. Læs mere om seminaret og tilmeld dig her.

 
 

Revision i FATF – en vigtig sejr for civilsamfundet

Anti-terror-finansieringslovgivning påvirker i stigende grad civilsamfundsorganisationer og deres mulighed for at arbejde i en række lande. En sådan lovgivning kan bruges af nogle regimer til at forhindre eller besværliggøre legitime civilsamfundsorganisations virke og kan derfor være en vigtigt driver for ”shrinking space”. Financial Action Task Force (FATF) har en central rolle, da de evaluerer lande og deres lovgivning på området.

Globalt Fokus afholdt i foråret en workshop om problemstillingen, og har siden har udarbejdet høringssvar, været i kontakt med danske myndigheder om den danske delegation til FATFs Plenary Session mv. Dette arbejde foregår i regi af arbejdsgruppen Civilsamfundets vilkår og råderum.
 
Det er nu lykkedes at få gennemført en revision ift. FATF. Vi har været med til at arbejde på og har nu fået gennemført en forbedring af FATFs såkaldte ”Recommendation 8” og ”Interpretive Note” med det formål at undgå/mindske de nuværende uhensigtsmæssige følger for CSOer. Vi ser de nye formuleringer som en klar forbedring og sejr for civilsamfundet.

Find de reviderede dokumenter her.

Læs mere om Globalt Fokus' arbejde med dette område her.

 
 

Invitation:
Afskedsreception for sekretariatsleder Berit Asmussen

Globalt Fokus’ sekretariatsleder Berit Asmussen har valgt at forlade vores sekretariat, for at bruge sine kræfter andet steds.

Vi takker Berit for hendes store indsats med opbygningen af Globalt Fokus som organisation/sekretariat, og ønsker hende alt det bedste fremover. Vi håber, at du kan være med til at sige farvel til hende, når vi holder en afskedsreception onsdag d. 7. september kl. 15 i Salen, Rysensteensgade 3. 
 

Kommende arrangementer

--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing