Godt gang i civilsamfundet

 

logo

Godt gang i civilsamfundet

– Om ny udviklingspolitisk strategi, inspirerende workshops og en vigtig opfordring til EU.

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev Juni 2016

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 
 

Lad din stemme blive hørt – ny udviklingspolitisk strategi

Efter præsentationen af udkastet til den nye udviklingspolitiske strategi i sidste uge på folkemødet på Bornholm, er der nu skudt gang i den offentlige høring. Deadline er d. 5. august, så der bliver travlt på Globalt Fokus sekretariat og i medlemsorganisationerne henover sommeren.

Udkastet til ny strategi indeholder en masse godt, bl.a. bliver den bygget op over implementeringen af verdensmålene og fattigdomsorientering er stadig fokus. Dog er der også bekymrende takter i forslaget, hvor første afsnit fx taler om, hvordan udvikling også handler om at øge dansk velstand. Globalt Fokus vil sammen med medlemsorganisationerne arbejde hårdt for at trække strategien i en endnu mere bæredygtig, rettighedsbaseret og fattigdomsorienteret retning.

Læs mere om høringsprocessen her.

 
 

CSO-FUTURES WORKSHOP:
Lederskab, globale trends og 5 fremtidsscenarierTorsdag d. 9. juni deltog omkring 50 ledere, medarbejdere og frivillige fra civilsamfundet til den anden CSO Futures workshop på Nordatlantens Brygge for at udforske mulige fremtidsscenarier for civilsamfundet. Under formiddagens ledersessionen blev der sat fokus på fremtidigt CSO-lederskab med drøftelser af, hvad CSO-ledere i lyset af situationen her og nu må gøre for at skabe de nødvendige forandringer i deres organisation. Efterfølgende havde vi inviteret Duncan Green fra Oxfam GB til at udfordre og inspirere os med perspektiver på, hvor udviklingsbistanden er på vej hen. Med afsæt i en analyse af aktuelle globale forandringer fremhævede Duncan, hvordan den øgede kompleksitet betyder, at vi må forlade vores enkle, velkendte opskrifter for udviklingsarbejdet, og i højere grad arbejde ud fra en analyse af lokale kontekster, inddragelse af flere aktører og bedre forståelse af magtforhold og relationer.

Eftermiddagen blev tilbragt i selskab med Mille Bøjer fra REOS Partners, der introducerede anvendelsen af scenarieplanlægning som et redskab til at adressere komplekse udfordringer. Ved at udtænke scenarier kan vi forberede os på og tilpasse os til fremtiden, men scenarier kan også bruges til at påvirke fremtiden i en bestemt retning og transformere verden – gennem scenarier kan man som aktør tage del i den historie, der fortælles. Eftermiddagen satte fokus på i fællesskab at formulere mulige scenarier samt tilsvarende handlingsstrategier med udgangspunkt i forskellige aktuelle tendenser, der bekymrer eller inspirerer os. Processen ledte til 5 groft skitserede fremtidsscenarier, som du kan læse mere om her.
 
Læs mere om workshoppen her.

Læs mere om CSO Futures-programmet her.

 
 

Kom med og find inspiration til info-møde om Puljen

Vil du arbejde med at styrke din organisation og gøre den fremtidsparat? Er der inspirerende temaer, scenarier eller tendenser, eksempelvis fra vores CSO Futures, Innovation & Partnership-program, som du og din organisation kan se en fordel i at arbejde sammen med andre organisationer om?

Mange temaer er værd at gribe fat om, for eksempel:
  • ”Change itself has changed” – hvad betyder det for vores forandringsteorier/ToCs, og hvordan kan vi videreudvikle dem?
  • Hvordan gør vi vores organisationer klar til arbejdet med de nye verdensmål – f.eks. mål 17 om partnerskaber?
  • Nye ”funding modaliteter”, f.eks. tenders og danske CSOer som grant managers – hvad betyder det for vores partnerrelationer og arbejdet med forsat at styrke civilsamfundet i det globale syd?
Globalt Fokus tilbyder mulighed for at søge støtte fra Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinititativer, samt rådgivning i processen.
 
Vil du vide mere om Puljens støttemuligheder? Kom til informationsmøde tirsdag d. 23 august kl. 14-16 på Globalt Fokus, Rysensteensgade 3, 3.sal. Sæt kryds i kalenderen, og kontakt gerne puljerådgiver Marianne Bo Paludan på mbp@globaltfokus.dk med spørgsmål og tilmelding.

 
 

Globalt Fokus opfordrer EU til at prioritere implementering af verdensmålene

Globalt Fokus er som medlem af CONCORD Europe medunderskriver på et brev, der giver en række anbefalinger til Eeuropas statsledere omkring EU’s implementering af FN’s nye verdensmål. Brevet er sendt til Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, forud for mødet i det Europæiske Råd i slut juni. I brevet opfordrer vi EU’s statsledere til at inkludere en paragraf i rådskonklusionerne for mødet, hvori EU forpligtes på at påbegynde arbejdet med at implementere de nye verdensmål forud for FN’s High Level Political Forum i juli. Statsledere opfordres til at tilskynde EU til at lave en overordnet strategi for implementeringen af verdensmålene både eksternt og internt, samt at bekræfte EU’s forpligtelse overfor verdensmålene i EU’s nye udviklingspolitiske strategi. Desuden opfordres EU til at genbesøge andre EU-politikker og sikre, at de er på linje med de nye verdensmål. Læs hele brevet til statsministeren her.

Globalt Fokus er  desuden medunderskrivere på et brev, hvor SDG Watch – et nyt europæisk NGO-initiativ, der arbejder med opfølgningen på verdensmålene – opfordrer EU til hurtigst muligt at indlede arbejdet med implementeringen af verdensmålene. I brevet opfordrer 34 civilsamfundsorganisationer EU til at fortsætte kursen fra forhandlingerne om verdensmålene – hvor man spillede en ledende rolle – og udarbejde en overordnet strategi for implementeringen af de 17 mål både internt og eksternt. Brevet lægger samtidig vægt på, at EU skal sikre integration på tværs af politikområder, samt sammenhæng til det nationale niveau i implementeringen af verdensmålene. Læs hele brevet til EU her.
 
I begge breve opfordrer vi EU til at lancere en offentlig høring i forbindelse med implementeringen af verdensmålene, som er inkluderende over for civilsamfundet.

 
 

Sæt kryds i kalenderen:
METODEWORKSHOP – The Art of Crafting Powerful Questions

Til denne halvdags-workshop for CSO-er onsdag d. 21/9 kl. 11.30-16 er der mulighed for at stifte bekendtskab med og øve sig i metoden at formulere ’Powerful Questions’. Vi har inviteret Toke Møller, som er ’grand old man’ i at bruge metoden med formulering af ’kraftfulde spørgsmål’ som vejen til at skabe sociale og systemiske forandringer. Han har arbejdet med denne metode over hele verden – fra EU Kommissionen til læringslandsbyer i Afrika, til lærere og elever på Københavnske folkeskoler. Centralt for metoden er at den åbner, inspirerer og tilfører nye vinkler til et område, og at den kan være særdeles effektiv i at samle og skabe retning for en gruppe. På denne halvdagsworkshop prøver vi som CSO-er kræfter med metoden under emnet ’Fremtidens partnerskaber’, som er relevant og virkelighedsnært for os som organisationer.
 
Sæt kryds i kalenderen allerede nu, invitér meget gerne en kollega med, og lav allerede nu en forhåndstilmelding her. Mere info følger til august. Arrangementet foregår i regi af Globalt Fokus ‘SOL Learning Community’, men er åbent for alle Globalt Fokus medlemmer.

 
 

Ny Danida-facilitet vil støtte partnerskaber der bidrager til FN’s nye verdensmål

Udenrigsminister Kristian Jensen lancerede i løbet af Folkemødet den nye partnerskabsfacilitet Danida Market Development Partnerships, hvorunder virksomheder, civilsamfundsorganisationer og andre aktører kan danne partnerskaber med henblik på at skabe lokal økonomisk udvikling og fremme beskæftigelse i udviklingslande, og derved bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Der er i 2016 afsat 41 mio. kr. til en pilotfase af faciliteten, og der forventes i denne omgang at ydes støtte til 5-6 partnerskaber. Udenrigsministeriet oplyser desuden at der vil blive afholdt to orienteringsmøder i hhv. København og Jylland i slutningen af august 2016.

Globalt Fokus’ har flere gange i løbet af programmets udvikling kommenteret på diverse udkast, og vi håber selvfølgelig, at flere af vores medlemmer kan indgå i spændende samarbejder under det.

Find mere information om programmet, inklusiv detaljeret programdokument og retningslinjer, her. Ansøgningsfrist er 1. oktober 2016.

 
 

High Level Political Forum i juli:
Første test af implementeringen af verdensmålene 

Den 11-20. juli samles det internationale samfund i New York for at indlede implementeringen af FN's nye verdensmål til High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF). I forbindelse med vedtagelsen af målene blev HLPF udvalgt som den centrale platform for follow-up and review af 2030-agendaen. Forinden afholdelsen har 22 lande – her i blandt Norge og Finland – meldt sig frivilligt til at gennemføre et review af pågældende lands implementering af verdensmålene og dele dem som erfaringsudveksling under forummet. Du kan læse mere om de 22 lande og deres reviews her.

De første dage af forummet er opdelt i en række officielle møder samt en række sideevents i omkring målene og deres implementering, mens den 18-20. juli er ministerielle dage. Blandt emnerne til de officielle møder kan man blandt andet få inspiration til mainstreaming af verdensmålene i nationale politikker, samarbejde om målene mellem aktører på lokalt og nationalt niveau samt opstilling af nationale mekanismer til at monitorere implementeringen af verdensmålene. De ministerielle dage indeholder derimod den egentlige præsentation af de frivillige nationale reviews. Mødet resulterer i en ministeriel deklaration.

Globalt Fokus deltager på HLPF med henblik på at hjemtage viden omkring implementeringen af målene, der kan informere vores inputs til den danske handlingsplan for implementering af verdensmålene, som regeringen forventer at lancere i slutningen af året. Vi deltager også for at lægge linjen for, hvordan vi som civilsamfund skal deltage på HLPF fremadrettet.

Læs mere og se hele programmet her.

 
 

Folkemødet i Allinge – Et springbræt til civilsamfundets arbejde med den nye udviklingspolitiske strategi

Dette års Folkemøde i Allinge havde en ganske særlig relevans for Globalt Fokus’ medlemsorganisationer – og for den vision, som vi er sammen om – eftersom udenrigsminister Kristian Jensen præsenterede udkastet til en ny udviklingspolitisk strategi. Globalt Fokus afholdt i den forbindelse et debatarrangement med fokus på tre temaer indenfor strategien: Interesser/værdier; Partnerskaber; og Civilsamfundet. Helle Munk Ravnborg (MS - Action Aid og DIIS), Birgitte Qvist-Sørensen (Folkekirkens Nødhjælp) og Vagn Berthelsen (Oxfam IBIS) forsvarede og forklarede Globalt Fokus’ samt egne tanker omkring de tre temaer – og opmærksomheden på dem i den kommende udviklingspolitiske strategi. Esben Bjerre modererede og udfordrede panel samt publikum på de ord, som vi bruger når vi taler sammen i udviklingsmiljøet.

Senere havde vi præmiere på Samtalehjørnet, der skulle skabe ramme om en løbende dialog om strategien og dens indhold uden for det globalt telt. Målet med både debatarrangement og samtalehjørnets en-til-en samtaler var at få nuancerede og fornyede input til vores videre arbejde med debat omkring og høringssvar til den udviklingspolitiske strategi og civilsamfundets fremtidige rolle, både i Danmark og ude i verden. Tilbage står nu at samle op på det hele og, ikke mindst, at gå videre med de gode ideer og tanker, både i forhold til høringssvar på strategien og i diverse fremtidige kampagne- og synlighedsaktiviteter.

 
 

Ny deadline for ansøgninger til puljen: 20. oktober 2016

Globalt Fokus har besluttet at udskyde deadline for ansøgninger til Puljen fra d. 10. okt. til d. 20. okt. – for at sikre, at der er tilstrækkelig tid mellem informationsmødet d. 23. august og ansøgningsdeadline. Ændringen sker i håb om, at vi kan tiltrække flere ansøgninger i efteråret.

 
 

Generalforsamling i CONCORD Europe

Globalt Fokus er den danske platform for den europæiske civilsamfundsorganisation CONCORD Europe, der netop har afholdt generalforsamling d. 13. og 14. juni. Sekretariatsleder Berit Asmussen deltog i generalforsamlingen, der havde et overordet tema omkring ”formindskelsen af civilsamfundets råderum i et Europa i krise”. Dette tema blev bl.a. udfoldet via drøftelser af CONCORD medlemmers udfordringer omkring politikarbejde, funding, deltagelse m.v. Her gav Berit en kort præsentation af de udfordringer som de danske civilsamfundsorganisationer står overfor, samt input omkring en idé fra arbejdsgruppen civilsamfundets vilkår og råderum, omkring måder hvorved vi kan sætte fokus på enabling environment, bl.a. med arrangementer i den kommende tid.

Derudover blev der foretaget valg til bestyrelsen og godkendt budget m.v. Se referat for mere information her.

 
 

Globalt Fokus går på sommerferie

Sommeren er så småt ved at være i gang, og på Globalt Fokus' sekretariat holder vi derfor sommerferielukket i uge 29 og 30. I denne periode kan vi ikke, som vanligt, kontaktes pr. mail eller telefon. Vores næste nyhedsbrev finder du i din indbakke ved udgangen af august.

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer!
 
--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing