God jul fra Globalt Fokus

 

logo

God jul fra Globalt Fokus

– Nye vilkår, læringsfællesskaber og finansieringsmuligheder

banner


 


Globalt Fokus' nyhedsbrev

Globalt Fokus' nyhedsbrev udkommer én gang om måneden. Her kan vores medlemmer og andre interesserede læse lidt om vores arbejde og hvad der rører sig i civilsamfundet, samt finde spændende arrangementer afholdt af os selv eller andre.

Bemærk: Denne mail kan ikke besvares. Har du spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er du velkommen til at kontakte webredaktør og kommunikationsassistent Sofia A. Hansen på sah@globaltfokus.dk.

 

Status og julehilsen: Verdens vigtigste år er ved at rinde ud

Globalt Fokus har nu halvandet år på bagen, og 2015 har været det første fulde år hvor vi har arbejdet med og i de nye rammer for vores netværk og samarbejde. Vi er nu 80 folkelige organisationer, der sammen arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker kan leve fri for fattigdom og udøve deres menneskerettigheder, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. Denne vision nås naturligvis ikke på et enkelt år – men vi har rykket forskellige dagsordener, os selv og hinanden i den rigtige retning.

Der er sket meget i verden – og i Danmark – i 2015. Topmødet om Financing for Development, FN’s nye mål for bæredygtig udvikling og den just vedtagne klimaaftale er afgørende rammer for vores fælles fremtid i verden. På den kortere bane, ændrede valget i juli og den kommende finanslov for 2016 markant på de danske prioriteringer, hvor udviklingsbistand generelt får nye og meget smallere kår fremover. Dette gælder ikke mindst civilsamfundsbistanden. Alle Globalt Fokus’ medlemsorganisationer er ramt af pludselige nedskæringer, og det samme gælder Globalt Fokus selv. Vi har længe talt om det danske og globale civilsamfunds fremtidige rolle. Nu skal vi meget hurtigt til at omsætte tale, undersøgelser og mulige strategier til handling.

Når julefreden om ikke så længe sænker sig, kan vi se tilbage på et tumultarisk år, med store retningsgivende internationale beslutninger og et markant skift i den økonomiske prioritering af udviklingsbistand med store og negative konsekvenser for Danmarks internationale position. Når det nye år starter, skal vi rejse os, finde nye veje og tage fat på de muligheder vi har, for at nå vores overordnede og fælles mål.

Men først, glædelig jul til jer alle – og så et forrygende nyt år, hvor vi skal kæmpe endnu mere for at gøre den forskel, som vi er sat i verden for at gøre.

De bedste julehilsener fra Berit Asmussen, sekretariatsleder i Globalt Fokus

 
 

Et hårdt slag mod civilsamfundet

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 – der i forvejen bebudede enorme beskæringer på udviklingsbistanden – blev det offentliggjort, at yderligere 1.5 mia. kroner til modtagelse af flygtninge skal findes på udviklingsbistanden. Det viser sig, at især det brede danske civilsamfund endnu en gang står for tur i denne anden runde af besparelser.

Det drejer sig helt specifikt om de netværk og puljer, der på vegne af udenrigsministeriet støtter og styrker danske folkelige organisationers arbejde med menneskerettigheder, demokrati og bekæmpelse af fattigdom – herunder Globalt Fokus. Disse netværk og puljer beskæres nu i alt med 35%, hvilket vækker stadig større undren, da de er en vigtig forudsætning for det brede danske folkelige engagement, der skaber resultater ude i verden.

Med denne anden runde af nedskæringer befinder den danske bistand sig på et historisk lavt niveau, samtidigt med at asyludgifternes andel af bistanden er højere end nogensinde før.

Læs mere her.

Læs vores pressemeddelelse om den anden nedskæringsrunde her.

Globalt Fokus har i samarbejde med en række andre netværk bedt udenrigsministeren om en forklaring af rationalet bag nedskæringerne. Læs vores brev til ministeren her.

 
 

Organisatorisk læring på dagsordenen i CSO-miljøet

            

I efteråret satte Globalt Fokus sammen med mere end 33 ansatte og frivillige fra 20 danske civilsamfundsorganisationer organisatorisk læring på dagsordenen på tværs af miljøet med forløbet ’Strengthening Organisational Learning’ – populært kaldet SOL.

Formålet har været at skabe et læringsfællesskab omkring organisatorisk læring for CSO’er, samt at udruste deltagerne med en række tilgange, metoder og værktøjer for som ”læringsagenter” at kunne bidrage til facilitering og institutionalisering af organisatorisk læring i deres organisation.

Selvom SOL-forløbet nu formelt er afsluttet, så fortsætter fællesskabet med netværksmøder og andre aktiviteter i 2016. Næste møde i læringsfællesskabet er d. 14. januar 2016 kl. 13-16 hos Globalt Fokus, hvor vi vil identificere emner, aktiviteter og mødekalender for SOL 2016. Nye deltagere, der måtte være interesseret i at være med i fællesskabet, er meget velkomne, og kan kontakte Katrine Dietrich og orientere sig i nedenstående materialer.

Læs mere om opfølgningsarrangementet og tilmeld dig her.

Læs mere om SOL-forløbet her.

Læs artikel om SOL-forløbet og organisatorisk læring her.

 
 

Ekstraordinær generalforsamling

I lyset af de på det tidspunkt kommende og store nedskæringer på både medlems-organisationernes og foreningens bevillinger, besluttede generalforsamlingen i oktober 2015, at afholde ekstraordinær generalforsamling, der afholdes d. 25. januar kl. 14 – 16.30.

Her vil foreningen drøfte og vedtage revideret budget, arbejdsområder samt foreningsstruktur – baseret på den endelige økonomi og en fokusering af det fælles arbejde. Mellem generalforsamlingen i oktober og den ekstraordinære generalforsamling i januar 2016, har det siddende KU gennemført en strategisk proces, involverende medlemsorganisationernes ledelser – omkring foreningens fremtidige prioriteringer, metoder og organisering.

Tilmeld dig den ekstraordinære generalforsamling her.

 

Infomøde: Global South Programme søger danske NGO'er

Fredag d. 15. januar kl. 13.30 - 15.00 holder Global South Programme info-møde om et nyt kapacitetsudviklingsprogram.

Global South Programme for kapacitetsudvikling af civilsamfundsorganisationer er et program, hvor civilsamfundsorganisationer i Syd selv vælger deres partnere til kapacitetsudvikling på en virtuel markedsplads. Formålet er at skabe mere ligeværdige partnerskaber mellem organisationer i Syd og Nord, da Syd-CSO’erne får mulighed for at udvælge partnerskaber baseret på deres egne behovsanalyser.

Global South Programme søger danske NGO’er til kapacitetsudvikling i Kenya, Uganda og Somalia.  Programmet finansierer partnerskaber med fokus på kapacitetsudviklingen inden for fortalervirksomhed, organisationsudvikling og menneskerettigshedsbaseret tilgang. 

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Læs mere om Global South Programme her.

 

Globalt Fokus indgiver høringssvar på Danida-programmer​

I begyndelsen af december gennemførte udenrigsministeriet en skriftlig høring angående to ny erhvervsrettede programmer – ’Danida Business SDG Partnership’ og ’Investment Project Development’.

Globalt Fokus’ arbejdsgruppe for den private sektor og udvikling  har sammen med 92-gruppen formuleret en række kommentarer til konceptnoten for de to nye programmer. Høringssvaret peger overordnet på det positive i, at de nye verdensmål for bæredygtig udvikling eksplicit indtænkes i de nye programmer, og at blandt andet FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv ses som en nødvendig forudsætning for opnåelsen af disse. Endvidere understreges vigtigheden af inddragelsen af en bred vifte af aktører, herunder civilsamfundsaktører, samt vigtigheden af at anlægge en menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling i udformningen af de nye programmer.

Læs høringssvaret her.

Find alle indgivne høringssvar her.

 ​
 

Infonotat fra CONCORD gør status over EU's nationale
​CSO-køreplaner​

Udmøntningen af EU’s civilsamfundspolitik fra 2012 på landeniveau, de såkaldte EU-CSO-køreplaner (roadmaps), har nu været i gang i et stykke tid, og stort set alle EU’s delegationer har udarbejdet køreplaner for deres engagement med lokale civilsamfund.

Globalt Fokus har sammen med vores europæiske partnere i CONCORD udarbejdet et nyt informationsnotat, der gør status over EU-delegationernes arbejde med disse nationale CSO-roadmaps. Informationsnotatet gennemgår processen for udviklingen af roadmaps, gør status på den hidtidige implementering, og ser fremad ift. yderligere implementering, review og hvordan CONCORD arbejder for at følge, påvirke og understøtte processen videre. Briefingen gennemgår også CONCORDs analyse af en række udvalgte roadmaps, og giver på denne baggrund en række anbefalinger til både proces, indhold og implementering.

Læs infonotatet her.

Læs mere om EU-delegationernes samarbejde med lokale civilsamfund i CONCORD-rapporten ’Mutual engagement between EU delegations and civil soceity organisations’.

 

​Globalt Fokus går på juleferie

Sekretariatet i Globalt Fokus går på juleferie i dag (d. 18. december) og holder kontoret lukket frem til nytår. Vi kan derfor ikke kontaktes i denne periode.

Glædelig jul og godt nytår! 
 
--
www.globaltfokus.dk | Følg os på Facebook | Følg os på Twitter
--
Powered by AcyMailing