Globalt Fokus søger en erfaren bevillingskonsulent til ”Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer”. Puljen er under omlægning, og formater og retningslinjer forventes at ligge klar i juli 2020. Bevillingskonsulenten skal derfor kunne starte ved årets første og eneste ansøgningsrunde i oktober 2020.  Bevillingskonsulenten er en ekstern konsulent, ansat på timebasis af Globalt Fokus.

 

Globalt Fokus er en samlende platform for danske foreninger og folkelige organisationer, engageret i international udviklings- og humanitære aktiviteter. Globalt Fokus forvalter en pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, som siden oktober 2014 har bevilget midler til styrkelse af det danske civilsamfunds aktiviteter i Syd. Omlægningen af puljen har til formål at forenkle formater og retningslinjer, øge mulighed for inddragelse af internationale partnere, facilitere nytænkning inden for kapacitetsudvikling og styrke en bred vidensdelingen via læringsprodukter af høj kvalitet.  Dette gøres samtidig med, at puljens unikke evne til at facilitere både systematisk og tværorganisatorisk læring bibeholdes.

 

Bevillingssystemet består af et Bevillingsudvalg med en forperson og fire Globalt Fokus medlemmer, der repræsenterer bredden i civilsamfundsmiljøet, samt en Bevillingskonsulent. Bevillingskonsulenten er indstillende medens Bevillingsudvalget alene har bevillingskompetencen.

 

Arbejdsopgaver:

 • Læse og vurdere ansøgninger på baggrund af retningslinjer og bevillingskriterier for Globalt Fokus’ ”Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer” samt de til enhver tid gældende retningslinjer for Puljer og netværk fra Udenrigsministeriet.
 • Udarbejde et bevillingsudvalgsnotat med indstilling til Bevillingsudvalgets beslutning. 
 • Ansvarlig for at identificere og formulere forslag til principbeslutninger, som diskuteres på kalibreringsmøde.
 • I samarbejde med Bevillingsudvalgets forperson skal Bevillingskonsulenten bistå sekretariatet med tilrettelæggelse af bevillingsforløbet, således at svarfrister kan overholdes.
 • Deltage i årligt kalibreringsmøde med Bevillingsudvalget og sekretariatet, hvor der drøftes principspørgsmål og samles op på årets ansøgningsrunder.

 

Kvalifikationer:

 • Dokumenteret, solid erfaring med kapacitetsudvikling og organisatorisk læring.
 • Dokumenteret, solid erfaring med udviklingsarbejde enten fra en udviklingsorganisation eller som konsulent.
 • Dokumenteret, solid erfaring med netværkssamarbejde og indsigt i metoder, der understøtter netværkssamarbejde.
 • Dokumenteret erfaring med systematisk sagsbehandling og konkret vurdering af ansøgninger.
 • Kendskab til det danske CSOlandskab og Danidas civilsamfundspolitik, samt stor forståelse af danske civilsamfundsorganisationers funktion og rolle i internationalt udviklingssamarbejde.
 • Gode skriftlige kommunikationsevner på dansk.

 

Omfang:

Arbejdet forventes at udgøre 45-50 timer to gange om året i forbindelse med ansøgningsrunder i oktober og april. Dette vil dog variere med antallet af ansøgninger og bestemmes med afsæt i en tidsnøgle per ansøgning. I 2020 kan der muligvis forekomme en større arbejdsbyrde end de anslåede timer i oktober, i det der kun er den ene ansøgningsrunde i år.

 

Honorar og ansættelse:

Arbejdet honoreres med en timetakst på 538,76 kr. + 12,5% i feriepenge. Kontrakt udarbejdes for to bevillingsperioder der følger kalenderåret, hvorefter stillingen skal genopslås. I det daglige samarbejder bevillingskonsulenten med Globalt Fokus’ puljerådgiver og refererer til sekretariatslederen. Globalt Fokus og puljen finansieres primært af årlige bevillinger fra Udenrigsministeriet.

 

Ansøgning:

Ansøgning og CV sendes til puljerådgiver Ida Lærke Holm iho@globaltfokus.dk senest 8. juni 2020. E-mail mærkes ”Bevillingskonsulent – Ansøgning”.  Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler i uge 26 med indgåelse af kontrakt fra 1. august.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til puljerådgiver Ida Lærke Holm på iho@globaltfokus.dk eller på tlf. 3168 4746.

 

Læs mere:

På dette link http://globaltfokus.dk/pulje kan du læse mere om kapacitetsudvikling i regi af Globalt Fokus, se ansøgninger for tidligere initiativer samt mere specifikt læse rammer og retningslinjer for den gamle pulje.