En ambitiøs ny strategi – et dejligt sekretariat – store potentialer og masser af energi. Vil du være med?

 

Globalt Fokus søger fire nye kollegaer.

 

Internationale indsatser og udviklingsbistand står midt i en brydningstid, både i Danmark, i EU og globalt. Mere fokus på klima, på humanitære katastrofer, på Verdensmål og bedre samspil mellem de forskellige indsatser. Store forandringer omkring finansiering, prioriteringer og folkelig opbakning kræver nytænkning af Danmarks globale engagement. Globalt Fokus samler cirka 80 civilsamfundsorganisationer, som alle har brug for at samtænke, koordinere, lære og udvikle nye tilgange til deres internationale arbejde. Det er vores opgave at facilitere dette og sikre at de får den bedst mulige støtte.

 

Med vores nye strategiske ramme 2020-2023 igangsætter vi en række nye spændende initiativer. Globalt Fokus vil arbejde målrettet med innovation i udviklingssektoren, med klima og bæredygtig omstilling, med sammenhænge mellem udviklings- og humanitære indsatser, med folkelig forankring, tillid og finansiering mv. Vi søger derfor en bred vifte af kompetencer og medarbejdere, der kan se sig selv i fleksible og tværgående arbejdsprocesser. Vi efterlyser medarbejdere, der har lyst til at arbejde med, og har noget visionært, fagligt og modigt at byde på indenfor følgende faglige temaer:

 

 1. Klima. Med afsæt i klimadagsordenen vil Globalt Fokus arbejde med ’mainstreaming’ af klima i programmer. Dvs. hvordan vi sikrer at klima indlejres i eksisterende programarbejde, og fremover konsolideres som substantiel del af programudvikling. Arbejdet vil også omhandle, hvordan de enkelte organisationer selv kan omstille deres egen organisatoriske praksis og gennemgå en bæredygtig omstilling og få ”styr på orden i sit eget hus”. Endelig vil Globalt Fokus fremover gå ind i den klimapolitiske dagsorden især med fokus på klimafinansiering og ’policy coherence’.
 1. Udviklingssamarbejde. Globalt Fokus vil fremadrettet styrke sit fokus på sammenhængen mellem udviklings- og humanitære indsatser. Hvad er ’best practice’ indenfor dette felt og hvordan bliver de danske medlemsorganisationer førende på området? Desuden vil Globalt Fokus fortsætte arbejdet med Verdensmålene – hvordan bliver de strategisk bedst forankret i organisationernes arbejde, og hvordan ser de nye partnerskaber ud?
 1. Fortalervirksomhed og udviklingsfinansiering. Globalt Fokus er den danske platform, der har medlemskab af CONCORD Europe, og derigennem følger vi relevante politiske processer i EU-regi, ligesom vi også følger politiske processer på FN-niveau, og naturligvis i Danmark. Fremadrettet vil Globalt Fokus have fokus på den fremtidige finansiering af udviklingsarbejdet, nye typer af finansiering og generelt sikre at Globalt Fokus’ medlemmer opnår indflydelse på relevante politiske sager.
 1. Folkelig forankring, nye organisationer og mobiliseringsteknikker, øget tillid og relation til borgere. Globalt Fokus vil opskalere vores strategiske arbejde med at se på hvordan fremtidens organisationer vil se ud. Undersøge hvordan de interagerer med borgere og målgrupper og hvorledes fremtidens måder at inkludere og mobilisere dem på tager form. Globalt Fokus vil udvikle nye metoder til at måle folkelig support og tillid og sikre at medlemsorganisationerne kan gøre brug af nye indsatser og metoder til fortsat at fremstå som relevante og troværdige organisationer.

 

Globalt Fokus efterlyser således medarbejdere med høj faglig erfaring indenfor programarbejde – herunder især humanitær erfaring og erfaring med at arbejde med klima i udviklingssektoren. Desuden indenfor mobilisering, innovation og folkelig forankring.

 

Det er vigtigt – som del i din ansøgning – at du nøje ser på dine kompetencer, dine faglige erfaringer, men også på interesseområder og udviklingsmuligheder. Globalt Fokus ønsker – sammen med det eksisterende personale at have en markant flydende struktur, hvor alle medarbejdere er deltagende og ansvarlige for det samlede arbejde. Du vil have specifikke ansvarsområder, men vil i udpræget grad arbejde sammen med dine kollegaer, samle relevante teams for opgaveløsning og sikre høj grad af involvering af medlemsorganisationer, eksterne partnere og internationale netværk.

 

Din rolle vil samtidigt være overordnet at bidrage til Globalt Fokus’ rolle, som er: 

 

 • At samle Globalt Fokus’ medlemmer om aktiviteter og indsatser, der kan bidrage til klarhed, nytænkning og gennemslagskraft, i forhold til hvad der skal være civilsamfundets rolle nu og i fremtiden. 
 • At engagere medlemsorganisationerne til at udgøre en stærk stemme, og til at være en vigtig aktør ift. at fremme den bæredygtige udvikling.
 • At støtte civilsamfundsorganisationerne i at blive stærke, forandringsdygtige, kompetente aktører, som er afklarede om egen rolle og kan se og agere på de ’windows of opportunity’, der skabes midt i den brydningstid som både udviklingsbistanden og civilsamfundet står i.
 • At facillitere arbejdsgrupper og sikre substantielt ejerskab og engagement fra medlemmer og eksterne aktørers side – indenfor alle vores aktiviteter

 

De ideelle kandidater har:

 

 • Har et stærkt og alsidigt netværk – tør tage chancer og god til at se partnerskaber
 • Erfaring med netværkssamarbejde, herunder gerne samarbejde med medlemmer med forskellige interesser og holdninger
 • Kan mestre en faciliterende og strukturerende rolle, og vil således være med til at sikre dynamiske arbejdsgrupper
 • Viden om international udviklingspolitik, herunder særligt civilsamfundets rolle heri
 • Analytisk sans og relevant erfaring med civilsamfundets vilkår national og globalt.
 • Erfaring med mobilisering og partnerskaber, samt det at samarbejde med og bygge alliancer på tværs af sektorer
 • Erfaring med at tænke innovativt og konceptuelt på et nyt område
 • Brænder igennem på skrift og tale (både på dansk og engelsk) - og formår at overbevise og engagere andre
 • Overblik, samt gode koordinerings- og samarbejdsevner, og lyst til at arbejde på tværs med både medlemmer, samarbejdspartnere og kolleger.
 • Relevant uddannelsesbaggrund
 • Stærke kommunikative egenskaber. For alle vores indsatsområder skal vi udgive regelmæssige analyser og løbende kommunikere til vores arbejdsgrupper.

 

Vi tilbyder:

 

 • Et spændende og udfordrende job i en organisation, der har til formål at spille en samlende og central rolle for det danske civilsamfund
 • At indgå i et stærkt fagligt team, som spænder bredt, og arbejder dedikeret på hver deres fagfelter og samarbejder på tværs
 • Muligheden for at arbejde med en højaktuel dagsorden og på den måde være med til at bidrage til bæredygtig udvikling, humanitært arbejde og menneskerettigheder på den danske, europæiske og globale dagsorden
 • Et kontor hvor alle tager ejerskab og hvor vi konstant vil se på nye ideer og tanker til at styrke civilsamfundets rolle og virke.
 • Et kontor hvor alle hjælper og støtter hinanden – hvor vi har en vi-kultur og tør være modige sammen.

 

Globalt Fokus er et netværk af ca. 80 danske civilsamfundsorganisationer, som engagerer sig i internationale miljø-, udviklings- og nødhjælpsaktiviteter. Globalt Fokus er samtidig en del af det europæiske CONCORD-netværk, som har nationale platforme i hele Europa og repræsenterer mere end 1800 udviklingsorganisationer. Globalt Fokus er på den måde en central aktør i dansk, europæisk og international udviklingspolitik og arbejder for en mere retfærdig og bæredygtig verden, båret af et stærkt og mangfoldigt civilsamfund. 

 

Sekretariatet er bemandet af én sekretariatsleder, otte akademiske medarbejdere, fire studentermedhjælpere og en række praktikanter. Sekretariatet dækker et bredt tematisk felt, og er præget af medarbejdere på forskellige fagfelter i høj grad selv planlægger, gennemfører og koordinerer egne arbejdsområder.

 

Kontoret er placeret i Københavns centrum. 

 

Ansøgning

Ansøgning og CV sendes til Globalt Fokus info@globaltfokus.dk senest mandag d. 18.11.2019. ANGIV i ansøgningen præcist hvilke elementer i opslaget, du ønsker at varetage. Første ansættelsessamtaler forventes gennemført torsdag/fredag 21.-22. november. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretariatsleder Peter Christiansen på pc@globaltfokus.dk eller 27147503.

 

Mangfoldighed

Vi betragter mangfoldighed som et aktiv og menneskers forskellighed som en væsentlig ressource i vores udvikling. Derfor opfordres alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, race, seksuel orientering, religion og etnisk baggrund til at søge stillingen.

 

Ansættelse

Stillingerne er fuldtidsstillinger på 37 timer. Ansættelse og løn efter overenskomst HK/Mellemfolkeligt Samvirke

 

Start: 02.01.2020

 

Vi gør opmærksom på at Globalt Fokus primært finansieres af årlige bevillinger fra Udenrigsministeriet, og at forventede bevilling fastholdes i finansloven.

 

Ansøgninger vil blive behandlet med fuld fortrolighed. 

 

Læs mere om Globalt Fokus på www.globaltfokus.dk.