Verdensmålene udgør ambitiøse og vigtige målsætninger, som vi gerne vil løfte og levere kvalitativt på! Samtidigt kan de blive en løftestang for nytænkning, synergi og opgør med silotænkning gennem tværgående samarbejde i vores organisationer! Det var dette dobbeltperspektiv, der var på dagsordenen til Globalt Fokus’ medlemsseminar ’Verdensmålene på kryds og tværs – tværgående samarbejde, synergi og opgør med silotænkning’ den 11. december 2018. Til seminaret var medarbejdere i medlemsorganisationerne på tværs af afdelinger inviteret ind til en aktiv workshop, hvor der blev arbejdet med Verdensmålene som en ramme, en løftestang og et positivt redskab til at løfte såvel forskellige arbejdsområder som selve målene.

’Business as usual’ er ikke godt nok: Tid til selvrefleksion

I det seneste år har Globalt Fokus sat fokus på civilsamfundsorganisationernes arbejde med implementering af Verdensmålene, herunder på en Verdensmålsworkshop i 2017 og i rapporten ’Civilsamfundets arbejde med verdensmålene’ (2018). Her har det stået klart, at det er svært som organisation at blive en slagkraftig og nytænkende aktør på Verdensmålene, hvis det kun er en enkelt eller få medarbejder(e) eller en enkelt afdeling i organisationen, der arbejder med Verdensmålene.

 

Sarah Kristine Johansen, Politisk koordinator hos CARE, åbnede medlemsseminaret med en motiverende tale. Hun satte fokus på at vi civilsamfundsorganisationer i årevis har fortalt regeringsledere, at ’business as usual’ ikke er en mulighed. ”Men hvad med civilsamfundsorganisationerne selv?”, spurgte Sarah ud i den fyldte sal, hvor næsten 40 repræsentanter for 19 forskellige civilsamfundsorganisationer er mødt op. Fører vi business as usual?

 

I vores sektor er der en tendens til at tænke, at vi selv har arbejdet med Verdensmålene allerede før de blev vedtaget. Men vi risikerer at underminere Verdensmålene med denne tankegang, hvis vi ikke erkender, at vi også må kigge indad og undersøge, hvad vi kan gøre anderledes for at levere på målene indenfor den korte tidsramme på bare 12 år. Globalt Fokus opfordrer derfor vores medlemmer til at gribe Verdensmålene som forandringsagenda, og gentænke hvordan vi organiserer os for at skabe radikal forandring og forankre Verdensmålene organisatorisk.

Verdensmålene som kerneopgave: Styrket organisatorisk forankring og samarbejde

Et vigtigt aspekt i en bredere forankring af Verdensmålene handler om organisering. Til at give inspiration på dette område kom Nikolaj Hundborg, Chefkonsulent i COK, og fortalte om nogle af forudsætningerne for, at man kan have et stærkt tværgående samarbejde internt i organisationerne. Der kan civilsamfundet måske lære noget fra det offentlige, som i mange år har arbejdet med begrebet kerneopgave, og hvordan forskellige afdelinger og fagligheder spiller ind på denne. På denne baggrund valgte vi på dagen at anskue arbejdet med Verdensmålene som en organisatorisk kerneopgave. Pointen var her, at det er nødvendigt med forskellige typer af ledelses- og medarbejderkommunikation og koordinering omkring en kerneopgave, og at man kan understøtte det tværgående samarbejde ved at styrke medarbejderes koblingskompetencer. Læs mere om tværfagligt samarbejde og koblingskompetencer her.

Et ledelsesperspektiv på forankring af Verdensmålene

Til seminaret havde vi også inviteret Gunvor Bjerglund Thomsen, international chef i DUF, til at fortælle om DUF’s tværgående arbejde med Verdensmålene. Verdensmålene blev i DUF fra starten brugt som løftestang til at forløse et potentiale i at tale de nationale og internationale indsatser ind i en fælles, større dagsorden, som ikke blot er DUF’s egen formålsparagraf.

 

På den måde blev Verdensmålene DUF’s indgang til at krydse opdelinger mellem udvikling lokalt, nationalt og internationalt, og søsætte en udvikling mod et samlet fælles mål, hvor organisationen har en særegen rolle at spille som den type aktør, de er: med fokus på unge, frivillige, foreninger, civilsamfundet, demokratiet og ligeværdige partnerskaber. Verdensmålsdagsordenen kom her til at støtte op om en igangværende proces med at nedbryde siloer og samarbejde på tværs – hvilket havde været et stort ønske længe, men hvor det havde været svært at finde kanalen. Konkret blev der skabt nogle fikspunkter i Mål 16 og 17, ud fra hvilke DUF kunne arbejde mod de andre mål.

 

 

DUF – konkrete organisatoriske tiltag for Verdensmålene:

 

•  Inspiration på styrelsesmøde, hvor Verdens bedste Nyheder kom,

og der blev skabt en fælles forståelse for at hvis ikke netop de unge skulle gribe denne dagsorden, hvem skulle så? 

 

•  Strategi for verdensmålsarbejdet samt indarbejde Verdensmålene som tværgående område i DUF’s samlede strategi. 

 

•  Verdensmålsarbejdsgruppe på tværs af sekretariatet og styrelsen

og et verdensmålsteam i huset med konsulenter fra alle afdelinger.

 

•  Verdensmålene blev koblet på eksisterende aktiviteter og der blev udviklet nye aktiviteter.

 

• Fokus på opbygning af strategiske partnerskaber.

 

 

En vigtig erfaring fra DUF er, at det kræver ledelsesmæssig opbakning samt en satsning på området, hvis noget skal ske. Det er vigtigt med det kontinuerlige ledelsessamarbejde omkring indsatsen, så det ikke er en enkelt leder, der kører verdensmålsarbejdet, men at man hele tiden udfordrer sig selv og hinanden på, hvordan vi kan gribe dette an i fællesskab.

Fra Tingbjerg til Tanzania: Verdensmålene som tværgående metode

I MS ActionAid har man arbejdet med Verdensmålene ud fra en tværgående tilgang i programarbejdet. Det kom Karen Jørgensen fra MS og fortalte om. MS har med udgangspunkt i målene udviklet og piloteret en 6 step policy metode som sikrer ejerskab og empowerment af de mest udsatte og marginaliserede befolkningsgrupper. Metoden er blevet anvendt på tværs af lande, og også i Tingbjerg i Danmark.

 

 

”SDGerne har været en løftestang i vores eksisterende policy/social accountability arbejde og i DK har det givet os en legitimitet og en global platform i forhold til at adressere ulighed. Det giver en mulighed for at styrke vores globale policy arbejde med en bottom up (rooted campaigning) tilgang.”

– Karen Jørgensen, MS ActionAid

 

 

Projektet har affødt en positiv ændring i Nord-Syd relationen, hvor det har mindsket asymmetri og skabt forståelse for hinanden på tværs af grænser. På kontoret i København har denne tilgang ført til en tættere samarbejde mellem de nationale og internationale teams, bl.a. omkring forståelse af ulighed, marginalisering og andre tematikke, der ligger unge på sinde – i Tingbjerg såvel som Tanzania. For det internationale team har arbejdet med bekæmpelse af ulighed i Danmark skabt solidaritet og forståelse ude i modtagerlandene, og givet MS en god mulighed for at træde ud af donorrollen. For det nationale team har det givet adgang til et fagligt fællesskab og læring om verdensmålsarbejdet, og man har udarbejdet en tværgående rapport, som også har givet indsigt i og feedback på metoder.

Et startskud, der forpligter

På dagen for seminaret gik organisationerne hjem med en skitse til en handlingsplan for, hvordan de vil tage arbejdet videre i deres organisationer. Sarah Kristine Johansen forklarer, hvad hun og hendes kolleger aftalte på seminaret for det videre arbejde: 

 

”Vi er blevet meget inspireret af oplæggene i dag, og vil overveje at etablere en verdensmålsgruppe i CARE Danmark med alle afdelinger repræsenteret, og lave en strategi for, hvordan vi vil arbejde med Verdensmålene. Fx kunne vi på kort sigt se på, hvad vi kan plukke af lavthængende frugter, samt hvad CARE kan gøre for at holde orden i eget hus i forhold til vores nye strategi om at være DEN grønne hjælpeorganisation. På længere sigt vil vi bl.a. se på, hvordan vi kan styrke koblingskompetencerne og få sat relationerne i fokus mellem medarbejderne ift. vores fyrtårnsprojekter, der går på tværs af afdelinger.” 

 

Seminaret var dermed kun startskuddet for et forløb, der følges op af to sparringsgange, hvor organisationerne har mulighed for at medbringe deres konkrete udfordringer og få direkte sparring. Hele forløbet fortsætter derfor indtil 14. marts, hvor der vil være et opsamlende møde.