Globalt Fokus og 92-gruppen har indsendt høringssvar for at kommentere på udkastet til regeringens Fremdriftsrapport for FN's Verdensmål.

 

Opfyldelsen af 2030-dagsordenen og Verdensmålene er vores generations vigtigste opgave, og det kræver politisk ejerskab, engagement, lederskab og ansvar i hele verden, hvis opfyldelsen skal lykkes. Det høres ofte, at Danmark er ét af de lande, som er langt fremme med hensyn til opfyldelsen af dagsordenen, men selvom Danmark klarer sig relativt godt sammenlignet med andre lande, har vi stadig store udfordringer med hensyn til opfyldelsen af Verdensmålene. Samtidig er arbejdet med Verdensmålene ikke afgrænset af nationale grænser. Derfor kræves et stort engagement og ansvar fra den danske regerings side for at kunne bidrage til opfyldelsen af målene – både indenfor og udenfor de danske grænser.

 

På den baggrund er det positivt, at den danske regering udsender en årlig fremdriftsrapport vedrørende opfyldelsen af dagsordenen, ligesom det er positivt at se, hvordan forskellige ressortministerier har leveret datamateriale til rapporten. Overordnet set anser Globalt Fokus og 92-gruppen dog ikke det fremsendte udkast til fremdriftsrapport som en indikation på, at regeringen tager sit ansvar for at nå Verdensmålene alvorligt. Til det mangler som minimum en fremhævelse af de centrale sammenhænge til 2030-agendaen, overvejelser om, hvordan regeringen igennem det sidste år har arbejdet med dagsordenen, kvalitative nuanceringer af den valgte statistik og overvejelser om, hvordan regeringen vil arbejde med agendaen indtil næste års fremdriftsrapport.

 

Grundlæggende er det problematisk, at indikatorerne i regeringens handlingsplan ikke reflekterer Verdensmålene, hvilket gør de opstillede data uegnede til måling af fremdrift. Det vanskeliggør en egentlig vurdering af fremdrift mod opnåelse af målene, at der ikke findes en baseline som udgangspunkt samt en række konkrete og specifikke indikatorer for hvert mål, som peger frem mod et endemål. Det præsenterede data bliver således udelukkende et billede af den nuværende situation idenfor nogle bestemte områder. Dette betyder, at man af rapporten i mange tilfælde faktisk ikke kan vurdere, om der er en egentlig fremgang mod opnåelse af Verdensmålene i Danmark. Ser man i forlængelse heraf på kvaliteten i de valgte data til de forskellige indikatorer, er den svingende og i nogle tilfælde utilstrækkelig. Ved gennemlæsning af data på flere indikatorer bliver man som læser således ikke klogere på, om regeringen reelt arbejder for at opfylde de målsætninger, som den har sat op for sig selv.

 

Endelig ser Globalt Fokus og 92-gruppen gerne, at Finansministeriet sender udkastet til Fremdriftsrapporten i offentlig høring. Den løbende monitorering af Danmarks opfyldelse af Verdensmålene er et centralt element i arbejdet, og der findes stor ekspertise rundt omkring i landet inden for forskellige sektorer, som vil kunne understøtte Finansministeriets monitoreringsarbejde, såfremt regeringen giver mulighed for inddragelse. Den manglende offentlige høring betyder ligeledes, at vi er usikre på, om alle høringssvar efterfølgende offentliggøres, hvilket direkte har betydning for, hvor transparent Finansministeriet er i sit løbende monitoreringsarbejde.

 

Find høringssvaret her.