Globalt Fokus afholdt den 2. november 2017 en verdensmålsworkshop – med stor succes! Workshoppen var overtegnet og 45 deltagere fra medlemsorganisationerne deltog.

 

Baggrunden for workshoppen var at bidrage til at civilsamfundet fortsat er med helt i front ift. at skabe de forandringer, der skal til for at vi når målene, og at man forsat skærper, udvikler og nytænker vores bidrag til at opnå 2030-målene. I de seneste år har civilsamfundsorganisationerne gjort sig vigtige erfaringer ift. at omsætte målene i strategi og konkret arbejde, og dermed gøre dem retningsgivende for organisationernes arbejde på en række områder.

 

De erfaringer ville Globalt Fokus gerne sætte i spil. Vi inviterede derfor til Verdensmålsworkshop den 2. november med det formål at erfarings- og idéudveksle civilsamfundsorganisationerne imellem, samt at gå derfra med inspiration til det fremadrettede arbejde.

 

Organisatorisk styrkelse af arbejdet med verdensmålene – en model

Workshoppen tog afsæt i INTRAC’s model for organisatorisk kapacitetsudvikling, hvor man kan anskue organisationen som udgjort af tre væsentlige forbundne områder: 1) To-be’- Organisationens interne virke/funktioner, 2) To-do – organisationen - Organisationens aktiviteter/projekter, og 3) To-relate -Organisationens relationer.

I forhold til at udvikle kapacitet på verdensmålene kan man arbejde på alle tre felter. Man kan f.eks. arbejde med at styrke organisationens egen strategi på området (to-be), og integrerer dette arbejde på tværs i organisationen (f.eks. national-international afdeling). Eller man kan sørge for at udbygge sine kompetencer til at arbejde med verdensmålene i programmer og med partnere i Syd (To-do). Eller man kan indgå nye samarbejder og partnerskaber, for at blive bedre til levere resultater på målene enten i form af innovative løsninger eller skalering (To-relate). Du kan læse mere om INTRAC’s model her.

 

Tre vinkler på verdensmålene

På workshoppen blev der sat fokus på arbejdet med verdensmålene fra de tre ovennævnte vinkler, og tre repræsentanter fra hhv. Sex&samfund, MS ActionAid DK og IWGIA delte erfaringer med organisationernes arbejde under overskrifterne:

 

  • · 'Verdensmålene i organisationens strategi og nye samarbejder på tværs' - og om Sex & Samfunds interne bæredygtighedsgruppe, involvering af kolleger i national afdeling og sundhedsnetværkets arbejde.
  • · 'Unge, partnerskaber og fællesskaber'- om verdensmålene som afsæt for nytænkning.
  • · 'Making the SDGs work for indiginious people' - om arbejdet med målene i programmer og med partnere i det globalt Syd.

 

Brændende spørgsmål, temaer og mulige løsninger i spil

De tre ultra-korte inspirationsoplæg præsenterede konkrete bud på at angribe arbejdet med verdensmålene ift. unge, medborgerskab, M&E, oprindelig folks rettigheder, FN-systemet, bæredygtighed i egen organisation, tværgående sundhedskonference, partnerskaber med nye aktører.

 

Deltagerne til workshoppen var også mødt op med brændende spørgsmål, som f.eks. ’Hvordan kobler vi det lokale, det nationale og globale SDG-arbejde?’ og ’Hvordan skaber vi fælles fodslag, koordinering og tilgange til SDG arbejdet i globale organisationer/sammenslutninger af organisationer?

 

Et andet brændende spørgsmål, der gentog sig omhandlede, hvordan børn og unge kan engageres i verdensmålene, samt vidensformidling til den brede befolkning.

 

Præsentationer og brændende spørgsmål dannede afsæt for at formulere en række relevante temaer blandt deltagerne med forslag om fremadrettede aktiviteter. Disse temaer spændte over

 

  1. programarbejde i SYD
  2. privatsektor partnerskaber
  3. Integration mellem nationalt og internationalt arbejde
  4. Verdensmålenes transformative potentiale
  5. Uddannelse og oplysning
  6. M&E og verdensmålsindikatorer
  7.  Mål14 - Livet i Havet.

 

Under hvert af temaerne blev der diskuteret mulige fremtidige tiltag og løsninger.

 

Der blev skabt et åbent og konstruktivt fælles afsæt – et ’vi’ - for fremadrettet at udforske hvordan civilsamfundet bidrager til at løfte på verdensmålene.

 

Globalt Fokus vil fortsat sætte fokus på at styrke civilsamfundets kapacitet til dette, bl.a. med en analyse af medlemmers arbejde med verdensmålene, som er under udarbejdelse og en række workshops og arrangementer i første halvår 2018.