Globalt Fokus søger en erfaren bevillingskonsulent til Puljen til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer.

 

Den nye bevillingskonsulent forventes at kunne starte allerede i forbindelse med årets første ansøgningsrunde i starten af april 2017, og stillingen besættes for to år. Bevillingskonsulenten er en ekstern konsulent, ansat på timebasis af Globalt Fokus.

 

Globalt Fokus er en civilsamfundsplatform, der blev stiftet i 2014 som et resultat af sammenlægningen af NGO FORUM og Concord Danmark. Globalt Fokus forvalter en pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer, som siden oktober 2014 har bevilget midler til styrkelse af det danske civilsamfunds aktiviteter i Syd.

 

Bevillingssystemet består af et Bevillingsudvalg med en forperson og fire medlemmer, der repræsenterer bredden i miljøet, samt en Bevillingskonsulent. Bevillingskonsulenten er indstillende medens Bevillingsudvalget alene har bevillingskompetencen.

 

Arbejdsopgaver:

 • Læse og vurdere ansøgninger på baggrund af retningslinjer og bevillingskriterier for Globalt Fokus’ ”Pulje til støtte af kapacitetsudviklingsinitiativer” samt de til enhver tid gældende retningslinjer for Puljer og netværk fra Udenrigsministeriet.
 • Udarbejde et bevillingsudvalgsnotat med indstilling til Bevillingsudvalgets beslutning. 
 • Ansvarlig for at identificere og formulere forslag til principbeslutninger, som diskuteres på bevillingsudvalgsmødet.
 • Være tilgængelig til møder ifm. de to årlige bevillingsprocesser. 
 • I samarbejde med Bevillingsudvalgets forperson skal Bevillingskonsulenten bistå sekretariatet med tilrettelæggelse af bevillingsforløbet, således at svarfrister kan overholdes.
 • Deltage i Bevillingsudvalgsmøde i forbindelse med hver ansøgningsrunde. Den primære rolle er at være ressourceperson samt at fungere som sekretær for Bevillingsudvalget og tage referat af bevillingsudvalgsmødet.
 • Deltage i ”kalibreringsmøde” med Bevillingsudvalgets forperson og sekretariatet som afslutning efter hver ansøgningsrunde.

 

Kvalifikationer:

 • Dokumenteret, solid erfaring med kapacitetsudvikling og organisatorisk læring.
 • Dokumenteret, solid erfaring med udviklingsarbejde enten fra en udviklingsorganisation eller som konsulent.
 • Dokumenteret, solid erfaring med netværkssamarbejde og indsigt i metoder, der understøtter netværkssamarbejde.
 • Dokumenteret erfaring med systematisk sagsbehandling og konkret vurdering af ansøgninger.
 • Kendskab til det danske CSO-landskab og Danidas civilsamfundspolitik, samt stor forståelse af danske civilsamfundsorganisationers funktion og rolle i internationalt udviklingssamarbejde.
 • Gode skriftlige kommunikationsevner på dansk.

 

Omfang:

Arbejdet forventes at udgøre 30 – 45 timer to gange om året i forbindelse med ansøgningsrunder i oktober/november og april/maj. Dette vil dog variere med antallet af ansøgninger og bestemmes med afsæt i en tidsnøgle per ansøgning.

 

Honorar og ansættelse:

Arbejdet honoreres med en timetakst på 512 kr. + 12,5% i feriepenge. Kontrakt udarbejdes for to år, hvorefter stillingen skal genopslås. I det daglige samarbejder bevillingskonsulenten med Globalt Fokus’ puljerådgiver og refererer til sekretariatslederen. Globalt Fokus og puljen finansieres primært af årlige bevillinger fra Udenrigsministeriet.

 

Ansøgning:

Ansøgning og CV sendes til puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner rlt@globaltfokus.dk senest 5. februar 2017. E-mail mærkes ”Bevillingskonsulent – Ansøgning”.  Der vil blive gennemført ansættelsessamtaler i februar med indgåelse af kontrakt fra 1. marts 2017.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til puljerådgiver Rina Lauritzen Trautner på rlt@globaltfokus.dk eller på tlf. 3121 2840.

 

Læs mere:

Klik her for at læse mere om kapacitetsudvikling i regi af Globalt Fokus samt mere specifikt om puljen: 

 • Rammen for den fælles kapacitetsudvikling
 • Bevillingssystem -herunder om Bevillingsudvalget
 • Retningslinjer og bevillingskriterier
 • Ansøgningsformater
 • Nuværende initiativer