Sommeren 2017 og den første del af efteråret 2017 har for Globalt Fokus budt på et tæt samarbejde med Concord Europe – det europæiske NGO-netværk, som Globalt Fokus er en del af og derfor også national platform for i Danmark. Globalt Fokus har således bidraget til en række anbefalinger eller rapporter, som Concord Europe har udgivet oktober måned.

 

Fire indsigtsfulde bidrag fra Globalt Fokus: Implementering af 2030 målene, impact assesment, nye aktører og køreplan for udviklingsbistanden

 

Den første rapport omhandler FN’s verdensmål og indfrielsen af disse i Danmark og i EU. Med fokus på integrationen af FN’s verdensmål på politisk niveau i EU’s medlemsstater udkom Concord Europe i midten af oktober med et 6 siders papir, ”Monitoring Agenda 2030 implementation across the EU”. Papiret giver et samlet overblik over, hvor langt EU medlemsstaters regeringer er kommet med at integrere målene i deres arbejde, hvordan de forskellige regeringer arbejder med målene samt hvorledes medlemsstaters parlamenter og civilsamfund er inkluderet i processen. Analysen viser blandt andet, at der stadig er udfordringer i EU, når det kommer til indfrielsen af målene ligesom der er store udfordringer i forhold til at sikre en inddragelse af civilsamfundet. Globalt Fokus har bl.a. bidraget til rapporten ved at give input om den danske regerings arbejde, Danmarks rapportering til High Level Political Forum i juli 2017 og graden af inddragelse af civilsamfundet fra den danske regerings side. Vi takker regeringen for at inddrage os og andre sektorer op til og under High Level Political Forum, men er ærgerlige over, at inddragelsen kom alt for sent og blev alt for forhastet. På den baggrund arbejder vi derfor videre i en konstruktiv dialog med regeringen om fremadrettet rettidig inddragelse af det danske civilsamfund.

 

Den anden rapport omhandler den betydning, som EU’s førte politik har i det globale Syd. Siden 2009 har Globalt Fokus analyseret, hvorledes der i EU Kommissionen er lavet såkaldte ”impact assesments”; vurderinger af, hvorvidt politik skabt i EU vil have nogle positive eller negative implikationer for lande i det globale Syd – samt hvorledes alle relevante vurderinger er inddraget i de udarbejdede impact assesments. Concord Europe har valgt at videreføre Globalt Fokus’ arbejde med udgivelsen af rapporten ”The impact of EU Policies in the World”. I rapporten inddrages data og metodik fra Globalt Fokus’ mangeårige arbejde. Samtidig har Concord Europe i rapporten gennemgået fire konkrete cases, som tilsammen er med til at skabe en dybere forståelse for, hvorfor der er udfordringer med både antallet og kvaliteten af impact assesments i EU i dag. Rapporten er med andre ord med til at vise, hvorfor meget af det arbejde som foregår i EU har en stor betydning for det arbejde, som Globalt Fokus’ medlemsorganisationer til dagligt laver rundt omkring i hele verden.

 

Den tredje rapport omhandler udviklingsbistand i Danmark og i EU. Niveauet for og brugen af udviklingsbistand har været til megen debat igennem de sidste par år på grund af et øget migrationspres mod Europa, hvilket har medført, at en større del af udviklingsbistanden er blevet brugt nationalt på migranter i stedet for internationalt på… Udvikling. Derfor udkom Concord Europe i oktober med den dybdegående rapport ”EU Aid uncovered – How to reach the Target on Time”. Rapporten er en analyse af udviklingsbistanden på tværs af Europa – både når det kommer til det generelle niveau af udviklingsbistand i EU og i medlemslandene, og hvordan bistanden bruges til i de forskellige medlemslande. Udover at levere generel statistik og anbefalinger på baggrund af dette, leverer rapporten også en gennemgang af samtlige EU landes udviklingsbistand. Rapporten giver med andre ord både det brede overblik og de dybdegående analyser. Globalt Fokus har bidraget med data og analyse af Danmarks udviklingsbistand. I relation hertil kan nævnes, at Timbuktu Fonden i september 2017 kom med en rapport om den danske udviklingsbistand og brugen af den.

 

Den fjerde og sidste rapport omhandler EU’s medlemsstaters samarbejde med den private sektor i tæt relation til realiseringen af 2030-agendaen og FN’s verdensmål. Med input fra en lang række søsterorganisationer til Globalt Fokus’ medlemmer samt input fra en række eksterne aktører såsom Eurodad, kom Concord Europe i oktober med rapporten ”A 10-point Roadmap for Europe on the Role of the Private Sector in Development”. Rapporten giver 10 konkrete anbefalinger til medlemsstaters arbejde med privatsektoren, hvori der blandt andet lægges op til et fokus på en samtænkning af det finansielle system med sociale og miljømæssige områder og et mere fair og gennemsigtigt skattesystem. Selvom Globalt Fokus ikke direkte har bidraget til rapporten, anser vi rapporten for at være utrolig interessant. Det skyldes, at den belyser nogle af de områder som eksempelvis den danske regering bør være opmærksom på i samarbejdet med den danske og udenlandske privatsektor – både igennem eksisterende initiativer såsom IFU og gennem nye initiativer såsom regeringens SDG fond og det nye internationale og ambitiøse initiativ Partnership for Green Growth and Global Goals 2030 (P4G).

 

Arbejde og arrangementer i pipelinen

 

Globalt Fokus har i løbet af oktober flere gange været i Bruxelles for at fortsætte samarbejdet med Concord Europe og give input til det europæiske arbejde i 2018. Det fremadrettede arbejde kommer blandt andet til at have fokus på forhandlinger om EU’s budget, MFF (The Multiannual Financial Framework) og EU Kommissionens ”reflektionspapir” for implementeringen af FN’s verdensmål i Europa, som forventes at komme i efteråret 2018.

 

På den baggrund afholder Globalt Fokus derfor et fyraftensmøde den 16. november, der blandt andet kommer til at omhandle nye bistandspolitiske trends i Europæisk regi, samt meget andet. Her får vi besøg forskere fra DIIS, der vil fortælle om det og tage en snak med de fremmødte om de nye regler. Du kan læse om dette og tilmelde dig mødet på linket her.