Fagligt Fokus var et initiativ under NGO FORUM (nu Globalt Fokus) og blev administreret af CISU - Civilsamfund i Udvikling. Fagligt Fokus har i 2012-15 arbejdet med at styrke den faglige læring og metodeudvikling blandt de danske foreninger med engagement i udviklingssamarbejdet.

 

Fagligt Fokus har gennemført et stort antal arrangementer og udviklingsprocesser inden for fire tematiske læringsspor:

 1. Advocacy: Strategiske tilgange og guides til advocacy og hvordan man måler indsatsen.
 2. Complexity: Om monitorering af fortalervirksomhed når fsituationen og orandringsprocesserne er komplekse.
 3. Theory of Change: En tilgang til planlægning, monitorering og evaluaring med fokus på forandrings processer (Kan bruges - og misbruges - i forhold til advocacy).
 4. Sydfunding: Nye fundingmuligheder i Syd og sammenhængen med advocacy og kapacitetsudvikling.

 

Læs Fagligt Fokus' puljeansøgning her.

1. Strategiske tilgange og guides til advocacy - og hvordan man måler indsatsen

Fagligt Fokus har arbejdet med metoder og tilgange til måling af advocacy, og gennemførte i 2013 en række erfaringsudvekslingsworkshops omkring måling af advocacy. Dette dannede baggrund for udvikling af et diskussionspapir, der opridser hovederfaringer og udfordringer i at måle advocacy.

 

Fagligt Fokus har ligeledes samlet et online-værktøj, som kan bruges som inspirationguide til arbejdet med advocacy: ”Manual til Advocacy: Et værktøj til de danske civilsamfundsorganisationer”.

 

Baggrund:

Civilsamfundsorganisationernes rolle og organisering af advocacy (fortalervirksomhed) optager stadig større plads i arbejdet og bliver mere og mere centralt i samarbejdet mellem danske organisationer og partnere i Syd. Endvidere lægges der stigende vægt på dokumentation af advocacy fx i forhold til RAM modellen og der opstår nye måder at organisere arbejdet på i internationale alliancer i samarbejde med lokale aktører. Dermed opstår der en række udfordringer i at måle advocacy.

 

Materiale:

 

Forløb:

Fra januar 2012 til maj 2015 har Fagligt Fokus gennemført et stort antal arrangementer og igangsat udviklingsprocesser indenfor temaet Advocacy. I 2013 fokuserede man emnet til at være måling af advocacy mens man processuelt gik fra at have fokus på vidensopbygning af individer gennem seminarer til i 2013 at sætte fokus på organisatorisk involvering og forankring. De sidste halvandet år – indtil foråret 2015 – udviklede man i lyset af det foregående arbejde en række diskussionspapirer og igangsatte en proces, der skulle undersøge en mulig kombination af en resultatorienteret tilgang til monitorering af fortalervirksomhed (fx RAM) med en tilgang, som omfatter kompleksiteten af de forandringsprocesser, fortalervirksomheden skal understøtte. Denne proces kan man læse mere om under temaet Complexity.

 

Fagligt Fokus har endvidere set nærmere på brugen af forandringsteori i arbejdet med at måle effekten af fortalervirksomhed.

 

Afholdte arrangementer:

 • Apr. 2014: Advocacy som en integreret del af det faglige arbejde – handling og udfordringer.
 • Mar. 2014: Måling af advocacy - fælles udfordringer og handling.
 • Okt. 2013: Seminar: Monitorering af det rettighedsbaserede udviklingsarbejde.
 • Okt. 2013: Erfa-workshop om Theories of Change (ToC) og advocacy.
 • Sept. 2013: Måling af advocacy: Erfaringer og udvikling af tilgange og værktøjer.
 • Juni 2013: Måling af advocacy: Erfaringer og konkrete eksempler.
 • Maj 2013: Fælles brainstorm på efterårets tema: ’Måling af Advocacy’.
 • Maj 2013: Fremmer sydfunding mere effektiv fortalervirksomhed?
 • Aug. 2012: Seminar om international fortalervirksomhed.
 • Juni 2012: Seminar om advocacy og rights based approach.

2. Complexity aware approach - Hvad gør vi, når forandringsprocessen er kompleks?

Fagligt Fokus igangsatte i 2014 en proces, der skulle undersøge, hvordan og i hvilket omfang det er muligt at kombinere en resultatorienteret tilgang til monitorering af fortalervirksomhed (fx RAM) med en tilgang, som omfatter kompleksiteten af de forandringsprocesser, fortalervirksomheden skal understøtte.

 

Ved en complexity aware approach forstår vi en tilgang, der tager højde for kompleksiteten i den kontekst man arbejder i i forbindelse med monitorering af udviklingsindsatser. Mange  udviklings- og advocacy interventioner søger at fremme forandringsprocesser, der ikke er lette at administrere med konventionelle monitoreringsmetoder og værktøjer, som følger en logisk linearitet, forudsigelighed og kontrol.

 

Baggrund:

Fortalervirksomhed foregår ofte i komplekse sammenhænge, der er karakteriseret ved en kontekst i konstant udvikling. Derfor er der begrænset succes med monitorering af fortalervirksomhed ved brug af faste planer, forudbestemte resultater og indikatorer og en lineær kæde af årsag og virkning. Overvågning af fortalervirksomhed er derfor af nogle beskrevet som "mere en kunst end en videnskab."

 

Målet med Fagligt Fokus' procesforløb i 2014 var at udvikle en model for / tilgang til monitorering af advocacy ud fra en complexity aware approach, inkl. dokumentation og støtteværktøjer til brug for organisationerne.

 

Materiale:

 

Forløb:

Fagligt Fokus nedsatte et Fagpanel bestående af repræsentanter fra ramme- og programorganisationer. Fagpanelet var overordnet fagligt ansvarlig for processen og udviklingen omkring kompleksitet. Seminarerne fokuserede på, hvordan en sådan tilgang kan tænkes at se ud; hvordan vi kan styrke tilpasningsevnen i programmer og organisationer i forhold til konteksten, samt hvordan vi kan håndtere forskelligartede behov for accountabillity, samt hvordan vi kan styrke læringen. I foråret 2015 afsluttede man forløbet – såvel som Fagligt Fokus – med et arrangement der koblede a complexity aware approach med Theory of Change, hvor emnet var hvordan man i praksis anvender Theory of Change i en kompleks verden.

Hent detaljeret beskrivelse af hele forløbet her.

 

Afholdte arrangementer:

 • Mar 2015: Kompleksitet – læring - RAM rapporteringKompleksitet – læring - RAM rapportering.
 • Nov. 2014: Monitoring of Complex ChangeWorkshop: Monitoring of Complex Change.
 • Aug. 2014: RAM-standards: what are the implications for our organisational practice and adaptive capacity?
 • Jun. 2014: Workshop: Introduction to Complexity Aware Monitoring.

3. Theory of Change - Et værktøj som kan bruges (og misbruges) i forhold til advocacy

Theory of Change (på dansk Forandringsteori) er et værktøj, som vinder kraftigt frem. Fagligt Fokus har samlet brugerguides og erfaringer og afholdt en række arrangementer om forandringsteori i forhold til advocacy samt arbejdet med en praksisorienteret tilgang til brugen af Theory of Change. Fagligt Fokus har gennemført en række arrangementer og udarbejdet en række værktøjer om Theory of Change (ToC) både i forbindelse med problematikker omkring måling af advocacy og igennem afholdelse af en række arrangementer rettet mod de i organisationerne, der arbejder med forandringsteori med fokus på hvordan ToC kan anvendes i praksis.

 

Forløbet er blandt andet mundet ud i en let omsættelig guide, der fungere som inspiration til ramme- og programorganisationer, som ønsker at arbejde mere systematisk med forandringsteori i programplanlægningen og i monitoreringsarbejdet. Derudover er den en hjælp og inspiration til, hvordan organisationer fremadrettet kan imødekomme ram-rapporteringens forventninger til en øget dokumentation af de resultater udviklingsorganisationer skaber og den læring de opnår og de justeringer, der foretages undervejs i udviklingsarbejdet.

 

Baggrund:

I de seneste år har ToC støt spredt sig i det danske og internationale udviklingssamarbejde som en gængs planlægningsværktøj, blandt andet fordi organisationerne hele tiden forsøger at forbedre deres resultater og bidrage til socialforandring i en stadig forandret kontekst igennem en justering af deres tænkning og handling. I lyset af dette og af DANIDAs Civilsamfundsevaluering i 2013 satte Fagligt Fokus i 2013 øget fokus på ToC i sammenhæng med planlægning og monitorering af Advocacy samt udviklingsarbejde generelt.

 

 Materiale:

 

Forløb:

I 2013 var det centrale i Fagligt Fokus’ tilgang den organisatoriske involvering og forankring af processer, mens man i 2014 og 2015 havde et øget fokus på at udvikle redskaber i form af en række diskussionspapirer og inspirationshæftet. Forløbet 2014-15 omfattede desuden en række workshoplignende arrangementer rettet mod de i organisationer, der arbejder med forandringsteori i praksis. Dermed tog man med udgangspunkt i afsæt i dels konkrete erfaringer og udvikling af ToC i eksisterende praksis – og mindre på ToC som en ’revolutionerende tilgang’.

 

Fagligt Fokus nedsatte i 2014 et Fagpanel bestående af repræsentanter fra ramme- og programorganisationer. Fagpanelet var overordnet fagligt ansvarlig for processen og udviklingen omkring ToC. Der blev afholdt en række seminarer i 2014 om theory of Change for ansatte i ramme- og programorganisationer. Formålet med seminarerne var at give deltagerne viden og hands-on erfaring med at arbejde med forandringsteori som planlægnings- kvalitetssikrings- monitorerings- og formidlingsredskab. Da tilgangen var at forandringsteori kun er et brugbart værktøj, hvis det bliver brugt, blev der inviteret internationale deltagere til et par arrangementer i efteråret 2014, som bidrog med foredrag og paneldiskussioner om ToC. Repræsentanterne fortalte om, hvordan de arbejder med ToC i praksis og med at forankre redskabet i alle relevante led af deres organisationer. I foråret 2015 afsluttede man forløbet – såvel som Fagligt Fokus – med et arrangement der koblede a complexity aware approach med theory of change, hvor emnet var hvordan man anvender Theory of Change i en kompleks verden.

 

For detaljeret beskrivelse af procesforløb om ToC i praksis i 2014 se her.

 

Afholdte arrangementer:

 • Maj 2015: Theory of Change in a complex world - how to put it into practice?
 • Apr. 2015: "We all have Theories of Change": Presenting an inspirational guide for development CSOs.
 • Sept. 2014: Practising Theory of Change  – does it really make a difference?  The perspective from local partners.
 • Jun. 2014: Workshop om Theory of Change som monitoreringsredskab – med eller uden RAM rapportering.
 • Jan. 2014: Seminar: The use and misuse of Theory of Change.
 • Okt. 2013: Erfa-workshop om Theories of Change og advocacy.

4. Nye fundingmuligheder i Syd og sammenhængen med kapacitetsudvikling og bedre advocacy

Fagligt Fokus har i en række arrangementer og arbejdspapirer set nærmere på, hvordan Sydfonde (multi-donor-pool-funds) påvirker civilsamfundsstøtten i Syd. Fagligt Ffokus har igennem flere arrangementer og processer arbejdet med Sydfunding, der er blevet set nærmere på forskellige fundingmodaliteter, deres effekt samt sammenhængen mellem sydfonde og lokale CSOers advocacy indsatser. I 2014 blev der yderligere sat fokus på forholdet mellem ”Good granting practice” og fondenes kapacitetsydelser. Fagligt Fokus har udarbejdet materialer og afholdt arrangementer med inputs fra repræsentanter fra forskellige sydfonde, samt arbejdet med Intrac-konsulenten Cowan Coventry, som blandt andet har stor erfaring med den udviklingsstøtte DANIDA kanaliserer igennem sydfonde.

 

Baggrund:

I tråd med the Aid Effectiveness Agenda har flere donor-lande igennem det sidste årti været interesseret i at kanaliseret civilsamfundsstøtte igennem fonde i Syd. Danmark har igennem udviklingsstrategien the Right to a Better Life forpligtiget sig på denne agenda. Oprettelse af fondene har haft til formål at harmoniserer indsatser, nå ud til mere lokalt forankrede CSOer samt at reducerer transaktionsomkostninger. Der er ingen officielle tal, der viser hvor meget civilsamfundsstøtte, der går igennem Sydfonde, men det forvendtes at en øget støtte vil blive givet igennem disse over de næste år, specielt i forbindelse med skrøbelige situationer, hvor donorerne ikke har en stærk institutionelbase. Det formodes dog også, at færre helt nye fonde vil komme til i de kommende år, da det generelt er meget omkostningsfyldt for donorerne at oprette nye funding-makanismer. I lyset af disse tendenser har FAGLIGT FOKUS haft fokus på Sydfondene og konsekvenser for civilsamfundsstøtten.

 

Materiale:

 

Danida har i forbindelse med civilsamfundsevalueringen analyseret støtte former og advocacy:

 

Desuden har Danida udarbejdet en interessant mapping af støtte til 18 forskellige sydfonde:

 

Andre materialer:

 

Forløb:

Sporet om Sydfunding under Fagligt Fokus tog udgangspunkt i, hvordan sydfunding påvirker civilsamfundsorganisationers muligheder for at udføre advocacy. I oktober 2013 afholdt man et arrangement med repræsentanter fra både sydfonden STAR-Ghana, Intrac og Udenrigsministeriet. Dette mundede ud i en invitation til Fagligt Fokus om at bidrage med kritiske refleksioner til en guidensnote omkring oprettelse af sydfonde, der i 2014 blev udarbejdet for DANIDA. Her igennem flyttede fokus sig mod i 2014 at omhandle forholdet mellem ”Good granting practices” og sydfondenes kapacitetsydelser.

 

Fagligt Fokus ville understøtte de deltagende organisationers kapacitet igennem udvikling af en række værktøjer til brug for individer i de enkelte organisationer. Der blev udarbejdet en række diskussionspapirer, blandt andet et der omhandlede, hvad danske CSOer og deres partnere skal overveje, hvis de vil søge om støtte fra Sydfonde. Sideløbende med aktiviteterne i Fagligt Fokus lavede CISU en mapping af Sydfonde og civilsamfundsnetværk i en række udvalgte lande, som kan bruges af danske CSOer til at få overblik over Sydfundings muligheder og kapacitetsydelser. Denne information kan tilgås på CISUs World Map.

 

Afholdte arrangementer:

 • Dec. 2014: South Funding - here to stay?
 • Okt. 2014: Good granting practices
 • Dec. 2013: INTRAC presentation of Danida study on: “Support to Civil Society through Multi-donor funds”
 • Okt. 2013: The use and misuse of multi donor pooled funds for support of CSO advocacy
 • Maj 2013: Fremmer sydfunding mere effektiv fortalervirksomhed?
 • Dec 2012: Sydfunding - rundbordsmøde
 • Dec 2012: Sydfunding - seminar
 • Dec 2012: Sydfunding: Fyraftensmøde

 

 

0
0
0
s2smodern
powered by social2s